29 Cdo 1626/2009
Datum rozhodnutí: 25.08.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 věta druhá o. s. ř.
29 Cdo 1626/2009

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně doc. JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Petra Šuka a Mgr. Filipa Cilečka v právní věci navrhovatelů 1) Slovenského plynárenského priemyslu, a.s., se sídlem v Bratislavě, Mlynské nivy 44/a, PSČ 825 11, identifikační číslo 35 81 52 56, Slovenská republika, 2) R. J. Z., a 3) G. F. R. , všech zastoupených JUDr. Dušanem Srpem, Ph.D., advokátem, se sídlem v Praze 1, Palác Myslbek, Ovocný trh 8/1096, PSČ 110 00, za účasti společnosti SPP Bohemia a.s., se sídlem v Praze 4, Novodvorská 803/82, PSČ 142 00, identifikační číslo 25 33 61 69, zastoupené JUDr. Pavlem Šafářem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, o určení členství v představenstvu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 75 Cm 63/2008, o dovolání navrhovatelů 1) a 3) proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. prosince 2008, č.j. 7 Cmo 398/2008-133, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Navrhovatelé 1) a 3) podali dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 14. července 2010, doručeným Nejvyššímu soudu dne 4. srpna 2010, vzali v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zastavil. O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodl podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř., neboť dovolatelé zavinili, že řízení muselo být zastaveno a společnost SPP Bohemia a. s. se (podáním ze dne 30. července 2010) práva na náhradu nákladů dovolacího řízení vzdala.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 25. srpna 2010

doc. JUDr. Ivana Š t e n g l o v á
předsedkyně senátu