29 Cdo 1606/2007
Datum rozhodnutí: 31.05.2007
Dotčené předpisy:

29 Cdo 1606/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Hany Gajdziokové v konkursní věci úpadce Z. d. O. u R., družstva, o vydání rozvrhového usnesení, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 27 K 6/2001, o dovolání konkursního věřitele V. Š., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. prosince 2006, č. j. 1 Ko 444/2006-401, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í:


Dovoláním datovaným 12. února 2007 brojil konkursní věřitel V. Š. proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu.


Podle ustanovení § 241 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 v případě dovolatelů - fyzických osob neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odstavec 2 písm. a/). Dovolání musí být (v případě dovolatelů fyzických osob) sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem nebo notářem (odstavec 4).


Z dovolání zastoupení dovolatele advokátem ani jeho právnické vzdělání nevyplývá, proto jej soud prvního stupně v určené lhůtě 15 dnů vyzval (mimo jiné) k odstranění tohoto nedostatku povinného zastoupení usnesením ze dne 20. února 2007, č. j. 27 K 6/2001 448, doručeným 21. února 2007 (srov. doručenku u č. l. 448 p. v.) a poučil jej o následcích nečinnosti. Na uvedenou výzvu dovolatel nereagoval.


Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 o. s. ř. zastavil.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 31. května 2007

JUDr. Zdeněk K r č m á ř


předseda senátu