29 Cdo 1554/2010
Datum rozhodnutí: 16.06.2010
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř.
29 Cdo 1554/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně doc. JUDr. Ivany Štenglové a soudců Mgr. Filipa Cilečka a JUDr. Petra Šuka v právní věci žalobkyně Technické služby Police nad Metují, s. r. o., V Domkách 80, PSČ 549 54, identifikační číslo 25 26 41 76, zastoupené JUDr. Šárkou Sedláčkovou, advokátkou, se sídlem v Broumově, Generála Svobody 17, PSČ 550 01, proti žalovaným 1) B. E. a 2) B. R. , o zaplacení 181.570,80 Kč s příslušenstvím a o zaplacení 232.726,30 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 38 Cm 1/2006, o dovolání obou žalovaných proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 17. května 2007, č. j. 7 Cmo 302/2006-58, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žalobkyně a žalovaní nemají vůči sobě právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
III. JUDr. D. R., advokát, se sídlem v Broumově, Máchova 187, PSČ 550 01, je povinen zaplatit žalobkyni na náhradu nákladů dovolacího řízení 12.360,- Kč, do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí, k rukám zástupkyně žalobkyně.

O d ů v o d n ě n í:

Proti v záhlaví uvedenému rozsudku podal JUDr. D. R. jako advokát žalovaných dovolání, přičemž nedoložil, že jej žalovaní k jeho podání zmocnili.
Dovolací soud advokáta usnesením ze dne 6. ledna 2010, č. j. 29 Cdo 104/2008-92, vyzval k odstranění nedostatku průkazu plné moci jejím doložením, s tím, že nebude-li v určené době uvedený nedostatek podmínky řízení odstraněn, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení bylo žalovaným doručeno dne 11. ledna 2010 a advokátovi dne 13. ledna 2010. Žalovaní (údajní dovolatelé) nedostatek podmínky povinného zastoupení neodstranili. Advokát podáním ze dne 2. února 2010, doručeným Nejvyššímu soudu dne 4. února 2010 pouze sdělil, že navrhovatelé E. a R. již nemají zájem ve sporu pokračovat a návrh berou v celém rozsahu zpět .
Podle ustanovení § 241 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (odstavec 2).
Jak již Nejvyšší soud uzavřel v usnesení uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 30/2003, je-li dovolání podepsáno pouze zástupcem dovolatele na základě plné moci, který ani přes opatření soudu dle § 104 odst. 2, věty první, o. s. ř., vůči němu učiněné, toto zastoupení nedoložil, Nejvyšší soud dovolací řízení dle § 104 odst. 2, věty třetí, o. s. ř. zastaví . Nejvyšší soud proto, v souladu s ustanoveními § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. dovolací řízení zastavil.
Za tohoto stavu pak procesní zavinění ohledně nákladů, jež v dovolacím řízení vynaložila (tím, že se k dovolání vyjádřila) žalobkyně, nelze přičítat (dle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř.) údajným dovolatelům (žalovaným), nýbrž tomu, kdo ve věci jednal (podal dovolání) bez řádného zmocnění. V takovém případě může soud (podle § 147 odst. 1 o. s. ř.) uložit i (údajnému) zástupci účastníka, aby hradil náklady řízení, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním.
Tomu odpovídá výrok, podle nějž žalobkyně a žalovaní, vůči sobě právo na náhradu nákladů dovolacího řízení nemají a výrok, jímž byl (ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 147 odst. 1 o. s. ř.) k úhradě nákladů vzniklých v dovolacím řízení žalobkyni zavázán údajný zmocněnec žalovaných.
Tyto náklady sestávají z odměny advokátky v částce 20.000,- Kč (§ 3 odst. 1 bod 5, ve spojení s § 10 odst. 3, § 15 ve spojení 14 odst. 1 a § 15 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Po snížení podle § 18 odst. 1 této vyhlášky činí odměna 10.000,- Kč Spolu s režijním paušálem určeným podle ustanovení § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů částkou 300,- Kč náleží žalobkyni 10.300,- Kč. Z této částky pak činí náhrada za 20% daň z přidané hodnoty 2.060,- Kč. Celkem tak dovolací soud přiznal žalobkyni k tíži advokáta JUDr. D. R. částku 12.360,- Kč.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
Nesplní-li JUDr. D. R., co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná domáhat jeho výkonu.
V Brně 16. června 2010

doc. JUDr. Ivana Š t e n g l o v á
předsedkyně senátu