29 Cdo 1509/2012
Datum rozhodnutí: 31.07.2012
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.
29 Cdo 1509/2012

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců doc. JUDr. Ivany Štenglové a Mgr. Jiřího Zavázala v právní věci žalobkyně M. H., proti žalovanému Ing. L. P., o zaplacení částky 150.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 39 Cm 52/2010, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. července 2011, č. j. 6 Cmo 144/2011-93, takto: Dovolací řízení se zastavuje.
O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 25. července 2011, č. j. 6 Cmo 144/2011-93, k odvolání žalobkyně odkazuje na ustanovení § 104 odst. 1 a § 138 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zrušil usnesení ze dne 14. března 2011, č. j. 39 Cm 52/2010-85, kterým Krajský soud v Hradci Králové nevyhověl žádosti žalobkyně na přiznání částečného osvobození od soudního poplatku, a řízení zastavil, maje za to, že věcnému rozhodnutí o této žádosti bránila překážka věci rozsouzené.
Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání.
Jelikož při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 o. s. ř.), soud prvního stupně ji usnesením ze dne 5. března 2012, č. j. 39 Cm 52/2010-132, doručeným (v souladu s ustanovením § 50 odst. 1 o. s. ř.) dne 15. března 2012, vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení a současně ji poučil o následcích nečinnosti.
Dovolatelka nedostatek uvedené podmínky dovolacího řízení v určené lhůtě neodstranila a na výzvu nereagovala (vyjma žádosti o odklad termínu do 20. dubna 2012 viz č. l. 134) ani později; Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jejím dovolání zastavil.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. července 2012

JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu