29 Cdo 1487/2010
Datum rozhodnutí: 25.01.2011
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.
29 Cdo 1487/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně
doc. JUDr. Ivany Štenglové a soudců Mgr. Filipa Cilečka a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatelky EX-TRINOM spol. s r. o. Hradec Králové v likvidaci , se sídlem v Hradci Králové, U koruny 1632, PSČ 501 71, identifikační číslo osoby 15 06 20 07, doručovací adresa Všestary, Střezetice 19, PSČ 503 12, o výmaz společnosti z obchodního rejstříku, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 341, o dovolání navrhovatelky proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. února 2009, č. j. 14 Cmo 480/2008-60, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í :

Proti v záhlaví uvedenému usnesení podala navrhovatelka dne 29. května 2009 dovolání.
Usnesením ze dne 14. srpna 2009, č. j. F 6871/2009, C 341-72, které bylo navrhovatelce doručeno způsobem uvedeným v ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) dne 24. srpna 2009, Krajský soud v Hradci Králové navrhovatelku vyzval, aby si pro podání dovolání zvolila zástupcem advokáta, jenž podané dovolání doplní o svůj podpis a prohlásí, že se s dovolatelkou podaným dovoláním ztotožňuje, a předložila plnou moc, kterou mu pro své zastupování v dovolacím řízení udělila; to vše ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení předmětného usnesení. Tuto povinnost však navrhovatelka v určené lhůtě nesplnila, a to přes poučení o následcích nečinnosti.
Podle ustanovení § 241 o. s. ř, není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (odstavec 2).
Protože povinné zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat,
a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu dovolacího soudu
do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 30. června 2009) se podává z bodu 12., části první, článku II. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně 25. ledna 2011

doc. JUDr. Ivana Š t e n g l o v á
předsedkyně senátu