29 Cdo 1483/2014
Datum rozhodnutí: 29.04.2014
Dotčené předpisy: § 218 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.29 Cdo 1483/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Jiřího Zavázala a Mgr. Ing. Davida Bokra v právní věci žalobkyně Rogier Czech a. s. v likvidaci, se sídlem v Brně, Železná 688/10, PSČ 619 00, identifikační číslo osoby 60 79 29 22, proti žalovaným 1) Agentura Live s. r. o. v likvidaci, se sídlem v Brně, Spolková 298/10, PSČ 602 00, identifikační číslo osoby 26 89 91 41 a 2) J. B., zastoupenému Mgr. Davidem Skuteckým, advokátem, se sídlem v Hodoníně, Velkomoravská 378/1, PSČ 695 01, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 20 Cm 122/2007, o dovolání druhého žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 7. dubna 2011, č. j. 4 Cmo 74/2011-177, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 7. dubna 2011, č. j. 4 Cmo 74/2011-177, k odvolání druhého žalovaného potvrdil rozsudek ze dne 31. března 2010, č. j. 20 Cm 122/2007-79, jímž Krajský soud v Brně ponechal v platnosti směnečný platební rozkaz ze dne 23. října 2007, č. j. 20 Sm 248/2007-17, kterým uložil žalovaným, aby žalobkyni společně a nerozdílně zaplatili částku 352.835,- Kč s 6% úrokem od 7. června 2007 do zaplacení, směnečnou odměnu 1.176,- Kč a náklady řízení.
Dovolání druhého žalovaného proti potvrzujícímu výroku rozsudku odvolacího soudu ve věci samé, které není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), Nejvyšší soud neshledal přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.; proto je podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.
Učinil tak proto, že právní posouzení věci, na němž rozhodnutí odvolacího soudu spočívá a které bylo dovoláním zpochybněno, je v souladu s ustanovením § 175 odst. 1 o. s. ř., jakož i se závěry obsaženými v usneseních Nejvyššího soudu ze dne 27. března 2008, sp. zn. 29 Cdo 5324/2007 a ze dne 28. srpna 2008, sp. zn. 29 Odo 1318/2006.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání druhého žalovaného bylo odmítnuto a žalobkyni podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2012) se podává z bodu 7., článku II., zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. dubna 2014

JUDr. Petr G e m m e l
předseda senátu