29 Cdo 1474/2007
Datum rozhodnutí: 19.04.2007
Dotčené předpisy:

29 Cdo 1474/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudkyň JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Ivany Štenglové v právní věci žalobkyně G. M. M., a. s., zastoupené JUDr. V. C., advokátem, proti žalovanému J. T., o zaplacení částky 26.424,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 20 C 224/2004, o dovolání žalovaného proti rozsudku Okresního soudu v Sokolově ze dne 1. června 2004, č.j. 20 C 224/2004-27, takto:


I. Řízení o dovolání proti rozsudku Okresního soudu v Sokolově ze dne 1. června 2004, č.j. 20 C 224/2004-27, se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Sokolově rozsudkem pro uznání ze dne 1. června 2004, č.j. 20 C 224/2004-27 uložil žalovanému zaplatit žalobkyni částku 48.060,- Kč s 0,1% úrokem z prodlení denně z částky 26.424,- Kč od 7. srpna 2003 do zaplacení (výrok I.) a náklady řízení ve výši 9.755,- Kč (výrok II.). Tento rozsudek byl účastníkům doručen 23. června 2004 a dne 9. července 2004 nabyl právní moci.


Proti rozsudku soudu prvního stupně podal žalovaný podáním datovaným 10. října 2006 dovolání, v němž nesouhlasí s vypočtenými úroky ve výši 43.556,83 Kč a s náklady řízení ve výši 9.755,- Kč a navrhuje, aby Nejvyšší soud rozsudek změnil tak, že je povinen zaplatit žalobkyni částku 16.424,- Kč v měsíčních splátkách po 500,- Kč.


Žalobkyně G. C. M., a. s. změnila ke dni 17. ledna 2005 svou obchodní firmu na G. M. M., a. s. Nejvyšší soud k této změně přihlédl při označení účastníků v záhlaví rozhodnutí.


Podle ustanovení § 10 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) krajské soudy rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím okresních soudů (odstavec 1), o odvoláních proti rozhodnutím krajských soudů jako soudů prvního stupně rozhoduje vrchní soud (odstavec 2).


Podle ustanovení § 10a o. s. ř. o dovoláních proti rozhodnutím krajských nebo vrchních soudů jako soudů odvolacích rozhoduje Nejvyšší soud.


Z ustanovení § 201 o. s. ř. vyplývá, že účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje.


Rozhodl-li Okresní soud v Sokolově rozsudkem pro uznání o povinnosti žalovaného zaplatit žalobkyni žalovanou částku, jde o rozhodnutí soudu prvního stupně, které lze napadnout odvoláním, nikoliv dovoláním.


Občanský soudní řád funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti rozhodnutí okresního soudu jako soudu prvního stupně neupravuje. Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší soud proto řízení o dovolání směřujícímu proti rozsudku okresního soudu, zastavil (§ 104 odst. 1 o. s. ř.).


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když žalovaný zavinil, že řízení o dovolání muselo být zastaveno a žalobkyni podle obsahu spisu v dovolacím řízení náklady nevznikly.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 19. dubna 2007


JUDr. Petr Gemmel


předseda senátu