29 Cdo 1386/2008
Datum rozhodnutí: 21.05.2008
Dotčené předpisy: § 237 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Cdo 1386/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců Mgr. Filipa Cilečka a Mgr. Petra Šuka ve věci navrhovatelky Č. a.s., zastoupené advokátem, o zápis změn do obchodního rejstříku, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 417, o dovolání navrhovatelky proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. srpna 2007, č. j. 7 Cmo 62/2007 1316, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Navrhovatelka nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Napadeným usnesením potvrdil odvolací soud usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. ledna 2007 č.j. F 1832 / B 417 1149, kterým tento soud rozhodl o neúčinnosti zpětvzetí návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku, jímž se obchodní společnost Č. a. s. domáhala zápisu změn v osobách členů představenstva a dozorčí rady.

Odvolací soud v odůvodnění zdůraznil, že přezkumná činnost rejstříkového soudu od novely obchodního zákoníku a občanského soudního řádu provedené zákonem č. 216/2005 Sb., resp. od novely provedené zákonem č. 79/2006 Sb., směřuje toliko k realizaci tzv. registrační zásady. Rejstříkový soud neprovádí dokazování ke zjištění skutečného stavu věci, ale pouze zjišťuje, zda k návrhu přiložené listiny dokládají, že nastaly skutečnosti, mající za následek k zápisu navrženou změnu údajů. Pakliže z listin vyplývá, že tyto skutečnosti nastaly, rejstříkový soud příslušné údaje do obchodního rejstříku zapíše, aniž by řešil spory mezi akcionáři, společností a jinými osobami v rozsahu dle ustanovení § 131 a § 183 obchodního zákoníku.

Odvolací soud cituje ustanovení § 200b odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) uzavřel, že zákon a priori určuje, že zpětvzetí návrhu na zápis, který nemá konstitutivní povahu, není účinné. Jelikož v daném případě byly k zápisu navrženy údaje, jejichž zápis má toliko deklaratorní povahu, když členům představenstva a dozorčí rady akciové společnosti funkce vzniká či zaniká bez ohledu na její zápis do obchodního rejstříku, nemohlo být zpětvzetí návrhu účinné.

Proti usnesení odvolacího soudu podala navrhovatelka dovolání, dovolávajíc se co do jeho přípustnosti ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. a co do dovolacích důvodů ustanovení § 241 odst. 2 písm. a) i b) o. s. ř.

Dovolatelka má za to, že rejstříkový soud zcela protiprávně vydal napadené usnesení dne 24. ledna 2007, ačkoli již dne 22. ledna 2007 provedl zápis změn na základě návrhu, který byl vzat zpět (a to již před provedením zápisu). Zápis v obchodním rejstříku tedy předcházel pravomocnému vyřešení otázky, zda návrh na tento zápis nebyl účinně vzat zpět. Dovolatelka dále namítala, že rejstříkový soud provedl zápis změn, aniž by z listin přiložených k návrhu vyplývaly skutečnosti, které by měly za následek změnu zapsaných údajů. Návrh na zápis změn nebyl doložen listinami, z nichž by vyplývaly příslušné skutečnosti, a mohl tedy být účinně vzat zpět. Dovolatelka navrhla, aby dovolací soud usnesení odvolacího soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Přípustnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o tom, že zpětvzetí návrhu na zahájení řízení není účinné, nezakládá žádné z ustanovení občanského soudního řádu. Odkaz dovolatelky na ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. není přiléhavý, neboť toto ustanovení zakládá přípustnost dovolání toliko proti rozhodnutím ve věci samé. Rozhodnutí o neúčinnosti zpětvzetí návrhu na zahájení řízení rozhodnutím ve věci samé není.

Jelikož dovolání není přípustné, Nejvyšší soud je podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť dovolatelka nemá s ohledem na výsledek dovolacího řízení na náhradu nákladů právo.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 21. května 2008JUDr. Ivana Š t e n g l o v á

předsedkyně senátu