29 Cdo 1352/2011
Datum rozhodnutí: 31.05.2011
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2007, § 241 o. s. ř. ve znění do 31.12.2007, § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.200729 Cdo 1352/2011
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Jiřího Zavázala v konkursní věci úpadce J. K., o procesním nástupnictví na straně konkursní věřitelky číslo 14 České spořitelny, a. s. , se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, identifikační číslo 45244782, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 52 K 92/97, o dovolání úpadce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. února 2007, č. j. 1 Ko 13/2007 - 3760, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
Odůvodnění:

Usnesením ze dne 11. listopadu 2003, č. j. 52 K 92/97-2533, Městský soud v Praze vyhověl návrhu konkursní věřitelky č. 14 České spořitelny, a. s. aby ohledně její pohledávky ve výši 14.849.256,10 Kč vstoupila do konkursního řízení na její místo společnost Corsair (Luxemburg) N 11 S. A.
K odvolání úpadce Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně.
Proti usnesení odvolacího soudu podal úpadce dovolání (č. l. 3788-3789). Při podání dovolání však dovolatel nebyl zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu - dále též jen o. s. ř. ).
Jelikož dovolatel neodstranil nedostatek povinného zastoupení, který je nedostatkem podmínky dovolacího řízení, ani ve lhůtě k tomu určené v usnesení soudu prvního stupně ze dne 9. listopadu 2009, č. j. 52 K 92/97-5487, doručeném mu 22. listopadu 2010 (srov. č. l. 6558), ani později, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil. Tvrzení dovolatele (č. l. 6558), že doručení výzvy je neúčinné, jelikož na doručence je uvedeno, že je bytem na adrese, na které nikdy nebydlel (a jde toliko o údaj o trvalém pobytu), není způsobilé zvrátit závěr o řádném doručení výzvy elektronickou cestou.
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2007) plyne z § 432 odst. 1, § 433 bodu 1. a § 434 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. května 2011

JUDr. Zdeněk Krčmář
předseda senátu