29 Cdo 13/2013
Datum rozhodnutí: 25.09.2014
Dotčené předpisy: § 243b odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.201229 Cdo 13/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců Mgr. Ing. Davida Bokra a JUDr. Filipa Cilečka v právní věci žalobců a) Ing. J. M. , b) Ing. D. M. , oběma zastoupeným JUDr. Petrem Papouškem, MBA, advokátem, se sídlem v Praze 7, Dukelských hrdinů 976/12, PSČ 170 00, proti žalované České republice - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových , se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42, PSČ 128 00, identifikační číslo osoby 69797111, o určení práva odpovídajícího věcnému břemeni, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 28 C 248/2009, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. června 2012, č. j. 20 Co 37/2012-62, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 10 rozsudkem ze dne 11. října 2011, č. j. 28 C 248/2009-40, zamítl žalobu o určení, že zastavěné pozemky parc. č. 200/5, parc. č. 200/6, parc. č. 200/7, parc. č. 200/8 v k. ú. S., zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha (dále jen pozemky ), jsou, počínaje 1. lednem 2001, zatíženy právem odpovídajícím věcnému břemeni spočívajícímu v umístění budovy v témže k. ú., v rozsahu odpovídajícím spoluvlastnickému podílu na společných částech domu ve výši 739/62119 (dále jen věcné břemeno ) [I. výrok] a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení [II. výrok].
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 14. června 2012, č. j. 20 Co 37/2012-62, změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že určil, že pozemky jsou počínaje 1. lednem 2001 zatíženy věcným břemenem (výrok první), a žalované uložil povinnost zaplatit žalobcům náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů (výrok druhý).
Proti rozsudku odvolacího soudu, a to výslovně proti oběma výrokům, podala žalovaná dovolání, majíc je za přípustné a navrhujíc, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí změnil, popř. zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.
V rozsahu, ve kterém směřuje proti druhému výroku napadeného rozsudku o nákladech řízení před soudy obou stupňů, Nejvyšší soud dovolání odmítl podle § 243b odst. 5, § 218 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) jako objektivně nepřípustné (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. ledna 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné pod číslem 4/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jež je veřejnosti dostupné, stejně jako ostatní rozhodnutí Nejvyššího soudu přijatá po 1. lednu 2001, na webových stránkách Nejvyššího soudu).
Ve zbývajícím rozsahu pak Nejvyšší soud dovolání, které je přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř., odmítl dle § 243b odst. 1 o. s. ř. jako zjevně bezdůvodné, neboť dovoláním zpochybněný závěr odvolacího soudu, podle něhož žalobci mají naléhavý právní zájem na požadovaném určení, je v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu [srov. např. rozsudek velkého senátu občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 28. června 2006, sp. zn. 31 Cdo 1836/2005, uveřejněný pod číslem 53/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, rozsudek ze dne 27. března 1997, sp. zn. 3 Cdon 1338/96, uveřejněný v časopise Soudní judikatura číslo 3, ročník 1997, pod číslem 21, rozsudek ze dne 27. listopadu 2007, sp. zn. 21 Cdo 3496/2006, rozsudek ze dne 27. července 2007, sp. zn. 33 Odo 692/2005, či rozsudek ze dne 13. května 2010, sp. zn. 33 Cdo 4443/2009], od níž se Nejvyšší soud nehodlá odchýlit ani v projednávané věci.
Zabývat se dovoláním meritorně pokládá Nejvyšší soud za dané situace za nadbytečné.
Výrok o nákladech řízení se opírá o § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání žalované bylo odmítnuto a žalobcům podle obsahu spisu náklady dovolacího řízení nevznikly.
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2012), se podává z bodu 7, článku II., zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. září 2014
JUDr. Petr Šuk předseda senátu