29 Cdo 1292/2009
Datum rozhodnutí: 28.01.2010
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2007, § 241, § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2007, § 29 ZKV29 Cdo 1292/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Petra Šuka v konkursní věci úpadkyně I. I. Co, a. s., zastoupené JUDr. P. F., advokátem, o schválení konečné zprávy a vyúčtování odměny a hotových výdajů správce konkursní podstaty úpadkyně, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 45 K 44/99, o dovolání konkursních věřitelů 1/ L. G., 2/ M. G., 3/ L. K., 4/ E. K. a o dovolání 5/ S. Z., občanského sdružení, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. října 2007, č. j. 1 Ko 35/2007-1842, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.
O d ů v o d n ě n í:

Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením změnil usnesení ze dne 23. září 2005, č. j. 45 K 44/99-1427, jímž Krajský soud v Brně schválil konečnou zprávu a vyúčtování odměny a hotových výdajů správce konkursní podstaty úpadkyně.
Proti usnesení odvolacího soudu podali dovolání konkursní věřitelé 1/ L. G., 2/ M. G., 3/ L. K., 4/ E. K. (č. l. 1957-1958, 2138) a dále i 5/ S. Z., občanské sdružení (č. l. 1948-1949).
Zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčním zákonem), byl s účinností od 1. ledna 2008 zrušen zákon o konkursu a vyrovnání (§ 433 bod 1. a § 434), s přihlédnutím k § 432 odst. 1 insolvenčního zákona se však pro konkursní řízení zahájená před účinností tohoto zákona použijí dosavadní právní předpisy, tedy i zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2007 (dále též jen o. s. ř. ).
Dovolání prvních čtyř dovolatelů sepsala a podepsala jako jejich zástupkyně L. G.. Na usnesení soudu prvního stupně ze dne 4. února 2009, č. j. 45 K 44/99-2143, doručené prvnímu, druhému a čtvrté dovolatelům 11. února 2009 a třetí dovolatelce (uložením na poště) 16. února 2009, přičemž jmenovaná si zásilku následně převzala osobně 26. února 2009 (srov. doručenky u č. l. 2145 p. v.), jímž byli tito dovolatelé vyzváni ve dvacetidenní lhůtě mimo jiné k odstranění nedostatku povinného zastoupení dovolatele, s poučením, že jinak bude dovolací řízení zastaveno a s poučením o možnosti žádat o ustanovení zástupce soud.
Dovolání pátého dovolatele sepsal a podepsal PhDr. F. Z. (jako předseda občanského sdružení). Na usnesení soudu prvního stupně ze dne 26. ledna 2009, č. j. 45 K 44/99-2123, jež bylo pátému dovolateli doručeno 30. ledna 2009 (srov. doručenku u č. l. 2125 p. v.) a jímž byl pátý dovolatel vyzván v pětidenní lhůtě mimo jiné k odstranění nedostatku povinného zastoupení dovolatele, s poučením, že jinak bude dovolací řízení zastaveno a s poučením o možnosti žádat o ustanovení zástupce soud, reagoval pátý dovolatel podáním podaným u soudu prvního stupně osobně 3. února 2009 (č. l. 2137), žádaje o prodloužení lhůty k odstranění uvedeného nedostatku na jeden měsíc. O této žádosti soud prvního stupně rozhodl usnesením ze dne 4. února 2009, č. j. 45 K 44/99-2147, doručeným pátému dovolateli 12. února 2009 (srov. doručenku u č. l. 2147 p. v.), tak, že soudcovskou lhůtu prodloužil do 27. února 2009.
Podáním podaným u soudu prvního stupně osobně 26. února 2009 (č. l. 2162-2163) pátý dovolatel soud sdělil, že PhDr. Z. právnické vzdělání nemá, že smluvní zastoupení právníkem splňujícím předepsané požadavky by bylo pro sdružení neúnosné, že panují obavy, že tyto procesní podmínky ztratí svůj význam, jelikož chybí vůle po spravedlivém vyřešení celého konkursu a že dovolateli nezbývá než hledat další možnosti jak se domoci spravedlivého řešení konkursu.
Při podání dovolání nebyli dovolatelé zastoupeni advokátem, ani nedoložili, že mají sami odpovídající právnické vzdělání (§ 241 o. s. ř.). Na výše označené výzvy k odstranění nedostatku povinného zastoupení první čtyři dovolatelé nereagovali a z reakce pátého dovolatele (č. l. 2162-2163) se naopak podává, že na odstranění tohoto nedostatku rezignoval. Všem dovolatelům se přitom dostalo náležitého poučení o následcích nečinnosti.
Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání těchto dovolatelů zastavil.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. ledna 2010 JUDr. Zdeněk K r č m á ř
předseda senátu