29 Cdo 1262/2012
Datum rozhodnutí: 27.11.2013
Dotčené předpisy: § 166 odst. 1 o. s. ř., § 167 odst. 2 o. s. ř.
29 Cdo 1262/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Petra Šuka a Mgr. Milana Poláška v právní věci žalobkyně Moravský zemský holding, a. s. , se sídlem v Plzni, Solní 4, č. p. 278, PSČ 301 00, identifikační číslo osoby 44992220, zastoupené JUDr. Václavem Hajšmanem, advokátem, se sídlem v Plzni, Perlová 69/9, PSČ 301 00, proti žalovanému Ing. A. Š. , zastoupenému JUDr. Adamem Rakovským, advokátem, se sídlem v Praze 2, Václavská 316/12, PSČ 120 00, o zaplacení 183.547,50 Kč, o návrhu žalovaného na vydání doplňujícího usnesení, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 50 Cm 51/2007, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 11. května 2011, č. j. 50 Cm 51/2007-380, a proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. prosince 2011, č. j. 5 Cmo 353/2011-444, takto:

Návrh na vydání doplňujícího usnesení se zamítá .

O d ů v o d n ě n í:

Nejvyšší soud usnesením ze dne 25. září 2013, č. j. 29 Cdo 1262/2012-493, zastavil řízení o dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 11. května 2011, č. j. 50 Cm 51/2007-380 (výrok I.), ve zbývajícím rozsahu dovolání odmítl (výrok II.) a žalovanému přiznal náhradu nákladů dovolacího řízení ve výši 10.599,60 Kč (výrok III.).
Žalovaný dne 29. října 2013 navrhl vydání doplňujícího usnesení k výroku III. , kterým by mu Nejvyšší soud přiznal náhradu nákladů dovolacího řízení v jiném (vyšším) rozsahu, než jak učinil.
Nejvyšší soud návrh zamítl.
Doplňující usnesení ve smyslu § 166 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) ve spojení s § 167 odst. 2 o. s. ř. soud vydá, nerozhodl-li v usnesení o některé části předmětu řízení, nebo o nákladech řízení.
Pro vydání doplňujícího usnesení v projednávané věci není důvodu, neboť o nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto v usnesení, kterým bylo dovolací řízení skončeno.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 27. listopadu 2013
JUDr. Filip C i l e č e k
předseda senátu