29 Cdo 1137/2009
Datum rozhodnutí: 22.04.2009
Dotčené předpisy: § 236 předpisu č. 99/1963Sb.
29 Cdo 1137/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Petra Šuka a Mgr. Jiřího Zavázala v právní věci žalobce R. M., zastoupeného JUDr. S. P., advokátkou, proti žalovaným 1/ Mgr. P.K., zastoupenému JUDr. J. R., advokátkou, a 2/ M. Š., jako správkyni konkursní podstaty úpadkyně M. M.L. s. r. o., zastoupené Mgr. P. B., advokátem, o určení pravosti pohledávky, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 24 Cm 3/2006, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 20. listopadu 2008, č. j. 15 Cmo 156/2008-183, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Dovolání žalobce proti výrokům v záhlaví označeného rozsudku, jimiž Vrchní soud v Praze změnil rozhodnutí soudu prvního stupně ve výrocích o nákladech řízení a rozhodl o nákladech odvolacího řízení, Nejvyšší soud odmítl podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c/ občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) jako nepřípustné (srov. usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 4/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání žalobce bylo odmítnuto a žalovaným podle obsahu spisu žádné náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. dubna 2009

JUDr. Petr G e m m e l

předseda senátu