29 Cdo 1118/2015
Datum rozhodnutí: 09.09.2015
Dotčené předpisy: § 47 odst. 5 předpisu č. 120/2001Sb.29 Cdo 1118/2015
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Marka Doležala v právní věci navrhovatele Ing. R. P. , zastoupeného JUDr. Ivanem Peclem, advokátem, se sídlem v Brně, Zábrdovická 15/16, PSČ 615 00, o návrhu na zápis společnosti Gargamel s. r. o., se sídlem v Brně, Pod sídlištěm 293/1, PSČ 636 00, do obchodního rejstříku, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 82541/KSBR, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 14. října 2014, č. j. 5 Cmo 316/2014-RD23, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í:

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 20. března 2014, č. j. C 82541-RD3/KSBR Fj 21893/2014, jímž Krajský soud v Brně zamítl návrh na zápis obchodní společnosti Gargamel s. r. o. do obchodního rejstříku.
Proti usnesení odvolacího soudu podal navrhovatel dovolání, jež Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ). Učinil tak proto, že dovolání nesměřuje proti žádnému z usnesení vypočtených v § 238a o. s. ř. a není přípustné ani podle § 237 o. s. ř., neboť dovoláním zpochybněný závěr odvolacího soudu, podle něhož je právní jednání povinného, jímž po doručení exekučního příkazu převedl majetek postižený exekučním příkazem, či jej zatížil anebo s ním jinak nakládal, absolutně neplatné z důvodu porušení speciálního inhibitoria podle § 47 odst. 5 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) [ve znění účinném do 31. srpna 2015], je v souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu (srov. např. rozsudek ze dne 8. dubna 2015, sp. zn. 30 Cdo 4582/2014, nebo usnesení ze dne 1. dubna 2015, sp. zn. 26 Cdo 64/2015; označená rozhodnutí jsou veřejnosti dostupná, stejně jako ostatní rozhodnutí dovolacího soudu přijatá po 1. lednu 2001, na webových stránkách Nejvyššího soudu).
Namítá-li dovolatel, že souhlas s umístěním sídla nepředstavuje dispozici s majetkem ve smyslu § 47 odst. 5 exekučního řádu, neboť jej lze kdykoliv odvolat a nijak nepoškozuje věřitele, přehlíží omezené možnosti vlastníka nemovitosti domoci se změny zápisu sídla v obchodním rejstříku (k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. května 2011, sp. zn. 29 Cdo 3692/2010, uveřejněné pod číslem 12/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a v něm citovanou judikaturu), což v důsledku ovlivňuje (může ovlivnit) i cenu nemovitosti (srov. v této souvislosti shodně důvodovou zprávu k návrhu zákona posléze přijatého pod č. 351/2011 Sb., zejména body 1. 2. 1. a 3. 1. 1.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. září 2015

JUDr. Petr Šuk předseda senátu