29 Cdo 11/2017
Datum rozhodnutí: 29.03.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSCB 41 INS 19186/2015 originál 42 ICm 458/2016 29 ICdo 11/2017-50
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Tomáše Brauna a JUDr. Zdeňka Krčmáře v právní věci žalobce SMART Benefit s. r. o. , se sídlem v Olomouci, Hněvotínská 241/52, Nová ulice, PSČ 779 00, identifikační číslo osoby 27 80 39 96, proti žalovaným 1/ JUDr. Josefu Šťastnému , se sídlem v Horažďovicích, Ševčíkova 38, PSČ 341 01, jako insolvenčnímu správci dlužníka Jiřího Slaby, zastoupenému JUDr. Markem Šťastným, advokátem, se sídlem v Horažďovicích, Ševčíkova 38, PSČ 341 01, a 2/ Jiřímu Slabovi, narozenému 10. března 1979, bytem v Hluboké nad Vltavou, Vondrov 761, PSČ 373 41, o určení pravosti pohledávky, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 42 ICm 458/2016, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka Jiřího Slaby , narozeného 10. března 1979, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 41 INS 19186/2015, o dovolání prvního žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 26. září 2016, č. j. 42 ICm 458/2016, 104 VSPH 505/2016-31 (KSCB 41 INS 19186/2015), takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti v záhlaví označenému rozsudku odvolacího soudu podal první žalovaný dovolání, které posléze, podáním ze dne 15. března 2017, vzal v celém rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení zastavil podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 202 odst. 1 větu první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona).
Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 29. března 2017
JUDr. Petr G e m m e l
předseda senátu