29 Cdo 1077/2009
Datum rozhodnutí: 25.11.2009
Dotčené předpisy:

29 Cdo 1077/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně


doc. JUDr. Ivany Štenglové a soudců Mgr. Filipa Cilečka a Mgr. Jiřího Zavázala ve věci navrhovatele L. M., zastoupeného JUDr. S. H., advokátem, za účasti S. b. d. K., o neplatnost usnesení shromáždění delegátů, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 68 Cm 196/2005, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. března 2008, č. j. 7 Cmo 349/2007-121, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením zrušil usnesení Krajského soudu


v Ústí nad Labem ze dne 24. května 2007, č. j. 68 Cm 196/2005-84, a řízení zastavil.


Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal navrhovatel dne 16. června 2008 včasné dovolání a podáním ze dne 14. června 2008 požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 28. listopadu 2008,


č. j. 68 Cm 196/2005-212, ustanovil zástupcem navrhovatele JUDr. S. H.


Podle ustanovení § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen


o. s. ř. ) není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo 21b, která má právnické vzdělání (odstavec 2). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a) advokátem, notářem, nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b anebo 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odstavec 4).


Jelikož dovolání ze dne 14. června 2008 nebylo zástupcem dovolatele podepsáno, soud prvního stupně usnesením ze dne 13. ledna 2009, č. j. 68 Cm 196/2005-217 (doručeným zástupci dovolatele dne 15. ledna 2009), vyzval dovolatele k odstranění uvedeného nedostatku ve lhůtě deseti dnů od doručení tohoto usnesení, a to tak, že předloží dovolání sepsané advokátem, nebo souhlasné stanovisko advokáta s dovoláním. Současně dovolatele poučil,


že nebude-li výzvě ve stanovené době vyhověno, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Dovolatel však uvedený nedostatek dovolání neodstranil.


Povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat. Jelikož ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., neboť dovolateli, který z procesního hlediska zavinil zastavení dovolacího řízení, právo na náhradu nákladů nevzniklo a u družstva žádné prokazatelné náklady tohoto řízení zjištěny nebyly.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 25. listopadu 2009


doc. JUDr. Ivana Š t e n g l o v á


předsedkyně senátu