29 Cdo 1075/2012
Datum rozhodnutí: 19.09.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
29 Cdo 1075/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Jiřího Zavázala v právní věci žalobce Ing. P. Ch. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, PSČ 128 10, o zaplacení 16,008.453,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 19 C 80/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. října 2011, č. j. 20 Co 466/2011-151, takto:

Dovolání se odmítá.
O d ů v o d n ě n í:

Městský soud v Praze v záhlaví označeným usnesením odmítl odvolání žalobce proti usnesení ze dne 15. června 2011, č. j. 19 C 80/2008-138, kterým soud prvního stupně vyzval žalobce k doplnění žaloby o dostatečné vylíčení rozhodných skutečností, z nichž by bylo zřejmé, zda žalobou uplatněná pohledávka je, či není součástí konkursní podstaty žalobce.
Žalobce napadl rozhodnutí odvolacího soudu dovoláním, opíraje jeho přípustnost o ustanovení § 237 odst. 1 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), ohlašuje dovolací důvody podle § 241a odst. 2 a 3 o. s. ř. a navrhuje, aby rozhodnutí odvolacího soudu bylo zrušeno a věc byla vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.
Dovolání není přípustné.
Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.
Přípustnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř. Podle ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř. není dovolání přípustné, neboť ve všech případech přípustnosti dovolání upravených v tomto ustanovení musí jít o dovolání proti usnesení ve věci samé, jímž usnesení o odmítnutí odvolání není.
Ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. pak nezakládají přípustnost dovolání proto, že napadené rozhodnutí nelze podřadit žádnému z tam vyjmenovaných případů.
Nejvyšší soud proto dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c/ o. s. ř. jako nepřípustné odmítl, aniž se zabýval tím, zda byla splněna podmínka povinného zastoupení dovolatele (§ 241b odst. 2 část věty za středníkem o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 19. září 2012

JUDr. Filip C i l e č e k
předseda senátu