29 Cdo 1025/2000
Datum rozhodnutí: 21.11.2000
Dotčené předpisy:
29 Cdo 1025/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud jako soud dovolací rozhodl v právní věci žalobce: T. t., a.s., zast. advokátkou, proti žalovanému: J. P., o 150.560,-Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 26 C 86/95, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. března 1998, č.j. 25 Co 92/98 - 78, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaný podal dovolání proti výše uvedenému rozsudku Městského soudu v Praze jako soudu odvolacího, které posléze podáním k Obvodnímu soudu pro Prahu 10 ze dne 11.5.1999, vzal v plném rozsahu zpět, když oznámil, že odstupuje od dovolání". Tímto podáním považuje dovolatel věc za ukončenou.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto procesního úkonu dovolatele dovolací řízení podle § 243b odst. 4, věty druhé, občanského soudního řádu (zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen o. s. ř.") zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto za použití ustanovení § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta první o. s. ř., když žalovaný zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, avšak žalobci žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně 21. listopadu 2000

JUDr. František F a l d y n a , CSc., v.r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ivana Navrátilová