29 Cdo 1003/2009
Datum rozhodnutí: 01.06.2010
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.29 Cdo 1003/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatele
Ing. K. T
., narozeného 6. září 1955, bytem v Praze 1, Na Struze 4, PSČ 110 00, zastoupeného Mgr. Martinem Rottou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Dlouhá 13, PSČ 110 00, za účasti společnosti
NABEL, a.s.,
se sídlem v Praze 1, Novomlýnská 3, PSČ 111 50, identifikační číslo 61 85 85 87, zastoupené Mgr. Janem Buřilem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Jungmannova 34, PSČ 110 00, o vyslovení neplatnosti usnesení mimořádné valné hromady společnosti NABEL, a.s. ze dne 8. srpna 2005, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 39 Cm 186/2005, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. října 2008, č.j. 7 Cmo 47/2008 143, takto:Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. ledna 2010, č. j. 29 Cdo 1003/2009-163,
se v záhlaví opravuje
tak, že nesprávné označení navrhovatele Ing. K. T. se nahrazuje správným označením Ing. K.T. .

O d ů v o d n ě n í:


V záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. ledna 2010, č. j. 29 Cdo 1003/2009-163, došlo při vyhotovení rozhodnutí ke zřejmé nesprávnosti, když byl nesprávně označen navrhovatel.

Předsedkyně dotčeného senátu Nejvyššího soudu proto v intencích § 164 o. s. ř. zřejmou nesprávnost zmíněného usnesení opravila způsobem uvedeným ve výroku.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. června 2010

doc. JUDr. Ivana Š t e n g l o v á
předsedkyně senátu