28 Nd 98/2003
Datum rozhodnutí: 17.07.2003
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Nd 98/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. v právní věci žalobkyně Ing. E. A. proti žalovanému Ing. V. A., zastoupenému advokátem, o vypořádání společného jmění manželů a zrušení společného nájmu bytu, vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 6 C 149/2001, o návrhu žalobkyně na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 6 C 149/2001 se nepřikazuje Okresnímu soudu pro Brno venkov.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně dne 29. 4. 2003 do protokolu u Okresního soudu ve Strakonicích navrhla, aby oba spory byly přikázány z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu pro Brno venkov. Při svém návrhu vycházela z toho, že tento soud je bližší jejímu bydlišti ve Slovenské republice a je třeba vzít v úvahu její cestovní výdaje.

Žalovaný vyslovil s návrhem nesouhlas. Přijatelné by pro něj bylo, kdyby byl spor veden u soudu v Ostravě.

Nejvyšší soud jako soud příslušný k rozhodnutí (§ 12 odst. 3 o. s. ř.) posoudil tvrzené skutečnosti a dospěl k závěru, že důvod vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. není dán.

Zvýšené cestovní náklady na straně jednoho z účastníků nemohou být dostatečným důvodem, aby věc projednával jiný než místně příslušný soud.

Tím méně je důvodné, aby k projednání věci byl určen právě Okresní soud Brno venkov, bez existence jakýchkoli okolností, které by nasvědčovaly vhodnosti přikázání věci právě tomuto soudu. Nelze též opomenout, že v případě přikázání věci jinému soudu se sídlem blíže bydlišti žalobkyně by to byl naopak žalovaný, kdo by vynaložil zvýšené náklady na cestu k soudu (nehledě na možnost výslechu žalobkyně dožádaným soudem ve Slovenské republice). V neposlední řadě nelze opomenout, že ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. o přikázání věci z důvodu vhodnosti má být používáno výjimečně, neboť v zájmu ochrany procesních práv účastníků je, aby nikdo nebyl odňat svému zákonnému soudci.

Nejvyšší soud proto nevyhověl návrhu žalobkyně a nepřikázal věc Okresnímu soudu pro Brno venkov.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. července 2003

JUDr. Josef Rakovský, v. r.

předseda senátu