28 Nd 79/2013
Datum rozhodnutí: 02.04.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
28 Nd 79/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a Mgr. Zdeňka Sajdla, v právní věci žalobce J. A. , bytem v P., zastoupeného opatrovníkem obcí P., právně zastoupeného JUDr. Petrem Ritterem, advokátem se sídlem v Olomouci, Riegrova 12, proti žalované ESSOX s. r. o, IČ 26764652, se sídlem v Českých Budějovicích, Senovážné nám. 231/7, o určení neplatnosti smlouvy, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 34 C 412/2012, o návrhu na delegaci z důvodů vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 34 C 412/2012 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Olomouci.

O d ů v o d n ě n í:
Žalobce podal dne 17. 12. 2012 k Okresnímu soudu v Českých Budějovicích žalobu o určení neplatnosti smlouvy č. 0111899864, uzavřené mezi žalobcem a žalovanou.
Okresní soud v Českých Budějovicích přípisem ze dne 8. 2. 2013, sp. zn. 34 C 412/2012, dospěl k závěru, že jsou dány důvody pro delegaci věci k Okresnímu soudu v Olomouci podle § 12 odst. 2 o. s. ř., a to z důvodu vhodnosti konání řízení u soudu, v jehož obvodu má bydliště žalobce. Jako důvod uvedl, že žalobce je osobou zdravotně postiženou, je poživatelem invalidního důchodu a jeho účast u jednání v Českých Budějovicích je pro něj obtížná. Dále lze předpokládat nutnost vypracování znaleckého posudku o duševním stavu žalobce, proto i z tohoto důvodu je vhodné konání řízení v místě jeho bydliště (ve městě O.). Současně vyzval účastník řízení, aby se písemně vyjádřil k důvodům delegace, a to ve lhůtě 14 dnů.
Žalobce ve svém vyjádření ze dne 14. 2. 2013, doručenému Okresnímu soudu v Českých Budějovicích dne 15. 2. 2013, na výzvu soudu doručenou právnímu zástupci žalobce dne 12. 2. 2013, sdělil, že souhlasí s postupem podle § 12 odst. 2 a navrhl, aby řízení bylo postoupeno Okresnímu soudu v Olomouci, v jehož obvodu má žalobce trvalé bydliště. Žalovaný ve stanovené lhůtě se k důvodům delegace nevyjádřil.
Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Okresnímu soudu v Českých Budějovicích) a Okresnímu soudu v Olomouci, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 o. s. ř.), dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř.
Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.
Důvod vhodnosti ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují zásadně takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou, případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je nutno vykládat restriktivně (viz např. nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000, uveřejněný ve Sbírce nálezů a usnesení ÚS, sv. 24, roč. 2001, poř. č. 172).
Posouzení okolností delegace z důvodů vhodnosti spočívá na pečlivém posouzení okolností toho kterého případu. V projednávané věci byl návrh na delegaci odůvodněn okolnostmi, které je nutno považovat za relevantní z hlediska úvah o naplnění předpokladů pro delegaci věci z důvodu vhodnosti. K nim zajisté patří skutečnost, že podle tvrzení žaloby a navržených důkazů spočívá těžiště tvrzení v otázce posouzení zdravotního stavu žalobce, ostatní navržené důkazy jsou převážně písemné, tedy takové, které může provést i jiný soud, než ten, u kterého bylo řízení zahájeno. Lze totiž očekávat, že skutečnosti podstatné pro rozhodnutí budou spolehlivěji zjištěny a řízení proběhne rychleji a hospodárněji u soudu, jemuž má být podle návrhu věc delegována, aniž by se tak stalo na úkor postavení žalované, u níž vznikl předpoklad, že nemá proti navrhovanému postupu námitek.
Vzhledem k výše uvedenému Nejvyšší soud návrhu žalobce na přikázání věci Okresnímu soudu v Olomouci z důvodu vhodnosti vyhověl a věc podle § 12 odst. 2 o. s. ř. tomuto soudu přikázal.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 2. dubna 2013

JUDr. Josef Rakovský
předseda senátu