28 Nd 78/2017
Datum rozhodnutí: 29.03.2017
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.28 Nd 78/2017 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Miloše Póla ve věci žalobkyně: T-Mobile Czech Republic a. s. , IČO: 649 49 681, se sídlem v Praze 4, Tomíčkova 2144/1, zastoupené Mgr. Lenkou Heřmánkovou, advokátkou se sídlem v Praze 7, Jankovcova 1518/2, proti žalovanému: E. L. T. P. , M., o zaplacení částky 3 360 Kč s příslušenstvím , vedené u Okresního soudu v Rokycanech pod sp. zn. 4 C 157/2016, o určení místně příslušného soudu, takto:
Věc vedenou u Okresního soudu v Rokycanech pod sp. zn. 4 C 157/2016 projedná a rozhodne Okresní soud v Rokycanech.
O d ů v o d n ě n í :
Návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu, podaným u Okresního soudu v Rokycanech se žalobkyně domáhá, aby žalovanému bylo uloženo zaplatit žalobkyni částku 3 360 Kč s příslušenstvím; ta má představovat nesplněný peněžitý závazek žalovaného plynoucí z účastníky uzavřené Zákaznické smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací č. 17530683 .
Usnesením ze dne 12. ledna 2017, č. j. 4 C 157/2016-20, Okresní soud v Rokycanech vyslovil svoji místní nepříslušnost (§ 105 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů dále jen o. s. ř. ) a současně rozhodl, že po právní moci tohoto rozhodnutí bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu, který věc projedná a rozhodne (§ 11 odst. 3 o. s. ř.). Rozhodnutí odůvodnil tím, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit (zejména proto, že není známo bydliště žalovaného, jenž je občanem Slovenské republiky, ovšem ani místo, kde se v České republice ke dni zahájení řízení zdržoval).
Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř., vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek uvedených v ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. předloží Nejvyššímu soudu.
V usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud vyložil a odůvodnil, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, určí Nejvyšší soud místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.
Se zřetelem na výsledky provedeného šetření předkládajícího soudu, dle nichž podmínky místní příslušnosti v dané věci nelze zjistit [nejsou známy okolnosti pro určení obecného soudu žalovaného (§ 84, § 85 odst. 1 o. s. ř.) ani pro určení příslušnosti podle místa, kde má majetek (§ 86 odst. 2 o. s. ř.), a nejde ani o některý z případů příslušnosti dané výběr či výlučné; § 87 a 88 o. s. ř], je zřejmé, že jsou naplněny zákonné předpoklady pro určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř.
Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, určil jako místně příslušný soud v dané věci Okresní soud v Rokycanech, u nějž byla žaloba podána a který ve věci již provedl prvotní úkony.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 29. března 2017 Mgr. Petr Kraus předseda senátu