28 Nd 71/2002
Datum rozhodnutí: 14.05.2002
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Nd 71/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Emy Barešové soudců JUDr. Ivy Brožové a JUDr. Josefa Rakovského, v právní věci žalobkyně M. Ch. proti žalovanému M. Ch., zastoupenému advokátkou, o zvýšení výživného, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp.zn. 14 C 636/2001, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc se přikazuje z důvodu vhodnosti k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Nymburce.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Hodoníně podal Nejvyššímu soudu návrh na přikázání věci, vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 14 C 636/2001, z důvodů vhodnosti Okresnímu soudu v Nymburce. Vhodnost spatřuje jednak ve skutečnosti, že žalobkyně, která není právně zastoupena, je žákyní v jednoročním kurzu na doplnění základního vzdělání pro absolventy zvláštních škol, a dále v tom, že věc o zrušení výživného mezi týmiž účastníky, dříve vedená u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 7 C 1106/2001, byla postoupena Okresnímu soudu v Nymburce. Bylo by proto dle jeho názoru vhodnější spojit obě věci ke společnému řízení u tohoto soudu.

Žalovaný, zastoupen právní zástupkyní, svým podáním ze dne 13.11.2001 a posléze ve svém vyjádření ze dne 14.2.2002 navrhl spojení věcí Okresnímu soudu v Hodoníně ke společnému projednání. Žalobkyně se k této otázce nevyjádřila.

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že přikázání výše uvedené věci Okresnímu soudu v Nymburce je vhodné, zejména proto, že považuje za účelné spojení návrhu žalovaného na zrušení výživného, který je projednáván u tohoto soudu jako soudu místně příslušného, s návrhem žalobkyně na zvýšení výživného. Posouzení návrhu žalobkyně na zvýšení výživného je přitom závislé na posouzení dalšího trvání vyživovací povinnosti otce ke zletilé dceři Okresním soudem v Nymburce. Žalovaný se spojením věcí vyslovil souhlas, když ve svém podání ze dne 13.11.2001 požádal, aby jeho žaloba o zrušení výživného dcery M. byla považována za protinávrh k žalobě jeho dcery, jíž se tato domáhá zvýšení výživného. Dalším důvodem při přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Nymburce je okolnost, že tomuto soudu, který rozhodoval dříve o výživném pro žalobkyni, jsou poměry účastníků více známy.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14.května 2002

JUDr. Ema B a r e š o v á , v.r.

předsedkyně senátu