28 Nd 58/2005
Datum rozhodnutí: 30.06.2005
Dotčené předpisy: § 12 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Nd 58/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. v právní věci dědictví po J. V., vedené u Okresního soudu v Lounech pod sp.zn. D 70/2005, o návrhu dědice na přikázání věci Okresnímu soudu v Olomouci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. D 70/2005 se nepřikazuje k dalšímu projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Olomouci.

O d ů v o d n ě n í :

Důvody delegace nejsou dány. Předběžné šetření již bylo dožádaným Okresním soudem v Olomouci provedeno, jeho výsledkem je zjištění existence dvou vkladních knížek Č. s. u pobočky Ž. a dvou prokázaných pohledávek přeplatku za plyn a nákladů pohřbu. Navrhovatel delegace, syn zůstavitele ing. J. V., je jediným dědicem a je možno použít postupu podle § 175j o. s. ř., tedy rozhodnout bez jednání. Přikázání věci by proto nebylo hospodárné.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek podle občanského soudního řádu přípustný.

V Brně dne 30. června 2005

JUDr. Ludvík David, CSc.

předseda senátu