28 Nd 54/2005
Datum rozhodnutí: 19.05.2005
Dotčené předpisy:
28 Nd 54/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., ve věci projednání dědictví po V. M., vedené u Okresního soudu v Domažlicích pod sp.zn. 10 D 816/2003, o návrhu na delegaci z důvodů vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Domažlicích pod sp.zn. 10 D 816/2003 přikazuje se z důvodů vhodnosti k dalšímu projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Třebíči.

Podle ustanovení § 169 odst. 2 o.s.ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. května 2005

JUDr. Josef R a k o v s k ý , v.r.

předseda senátu