28 Nd 53/2005
Datum rozhodnutí: 30.06.2005
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Nd 53/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. v právní věci žalobkyně M. Z. proti žalovanému J. Z., o rozvod manželství, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 7 C 465/2004, o určení místní příslušnosti, takto:

Okresní soud v Sokolově se určuje jako soud příslušný k projednání a rozhodnutí věci, vedené tamtéž pod sp.zn. 7 C 465/2004.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Sokolově usnesením ze dne 4. 1. 2005, č. j. 7 C 465/2004-5, vyslovil svou místní nepříslušnost a předložil věc Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Soud prvního stupně, při zachovaném čs. státním občanství obou účastníků, správně dovodil s odkazem na komunitární předpis (nyní nařízení č. 2201/2003), že příslušnost českých soudů je dána. Stejný závěr ostatně vyplývá i z § 38 odst. 1 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním.

Podmínky místní příslušnosti soudu skutečně nebylo možné v intencích ustanovení § 84 a násl. o. s. ř. určit, jak již zdůvodnil soud prvního stupně ve svém usnesení.

Za tohoto procesního stavu použil Nejvyšší soud svého oprávnění podle § 11 odst. 3 o. s. ř. a určil, že věc bude dále projednávat opět Okresní soud v Sokolově. Učinil tak s ohledem na okolnosti plynoucí z návrhu a přiložených listin, tj. jak na místo sňatku účastníků, tak i na jejich bydliště před odchodem do zahraničí.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 30. června 2005

JUDr. Ludvík David, CSc., v. r.

předseda senátu