28 Nd 50/2005
Datum rozhodnutí: 12.05.2005
Dotčené předpisy: § 14 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Nd 50/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., o návrhu na vyloučení soudců Městského soudu v Praze i Vrchního soudu v Praze, kteří rozhodují právní věci ochrany osobnosti z projednávání a rozhodování ve věci sp. zn. 32 C 1215/2004 Městského soudu v Praze, takto:

Návrhu žalobce MUDr. J. H. z 23. 2. 2005 na vyloučení soudců Městského soudu i Vrchního soudu v Praze, kteří rozhodují právní věci ochrany osobnosti z projednávání a rozhodování ve věci sp. zn. 32 C 115/2004 Městského soudu v Praze se nevyhovuje.

O d ů v o d n ě n í :

U Městského soudu v Praze se pod sp. zn. 32 C 115/2004 projednává žalobní návrh žalobce MUDr. J. H. (z 30. 8. 2004 s doplňujícím a měnícím podáním z 26. 10. 2004), jímž se domáhá proti žalované akciové společnosti R. ČR uložení povinnosti uveřejnit odpověď k článku: Dalo se věřit F.?, zveřejněném dne 5. 8. 2004 v č. 32/2004 týdeníku R. , a to v žalobcem navrženém znění odpovědi.

Dne 23. 2. 2005 zaslal žalobce MUDr. J. H. Městskému soudu v Praze podání z 23. 2. 2005, jímž uplatnil námitku podjatosti soudů Městského soudu v Praze, oddělené ochrany práva osobnosti a námitku podjatosti soudců Vrchního soudu v Praze, oddělení ochrany práva osobnosti . Návrh neobsahoval odůvodnění námitky podjatosti u všech uváděných soudců.

Spis Městského soudu v Praze sp. zn. 32 C 115/2004 byl dne 19. 4. 2005 předložen Nejvyššímu soudu České republiky.

Již v rozhodnutí uveřejněném pod č. 3/1982 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek bylo vyloženo že účastník občanského soudního řízení, který navrhuje vyloučení soudce (soudců) z projednávaní a rozhodování věci musí ohledně každého soudce, jehož podjatost namítá, uvést konkrétně skutečnosti, pro něž má za to, že je z projednávání a rozhodování vyloučen (§ 14 občanského soudního řádu). Pokud pak jde o přikázání věci jinému soudu téhož stupně právě pro namítanou podjatost soudce (soudců), lze o něm rozhodovat (viz rovněž rozhodnutí uveřejněné pod č. 3/1980 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vydávané Nejvyšším soudem) teprve tehdy, je-li nadřízeným soudem pravomocně rozhodnuto, že soudci příslušného soudu jsou z projednávání a rozhodování věci vyloučeni.

Pokud jde o navrhovatelem MUDr. J. H. uváděnou právní věc sp. zn. 32 C 115/2004 je nutno co do postupu Vrchního soudu v Praze při rozhodování o námitce podjatosti uplatněné a konkretizované týmž navrhovatelem poukázat na to, že usnesením Vrchního soudu v Praze z 30. 3. 2005, sp. zn. Nco 55/2005, bylo rozhodnuto, že soudci Městského soudu v Praze JUDr. J. L., JUDr. D. S. a JUDr. M. V. jsou vyloučeni z projednávání a rozhodování právě právní věci sp. zn. 32 C 115/2004 Městského soudu v Praze.

Obecné hromadné a nekonkretizované námitce podjatosti žalobce MUDr. J. H. týkající se téže právní věci sp. zn. 32 C 115/2004 a blíže neuvedených soudců Městského soudu v Praze i Vrchního soudu v Praze, kteří by případně mohli přijít v úvahu pro rozhodování v této právní věci proto Nejvyšší soud nevyhověl, když při svém rozhodování vycházel z obsahu o znění ustanovení § 14 a § 16 občanského soudního řádu i z výkladu těchto ustanovení, obsaženého v uveřejněné judikatuře soudů.

Ve věci sp. zn. 32 C 115/2004 Městského soudu v Praze bude v řízení o žalobě žalobce MUDr. J. H. z 30. 8. 2004 (ve znění upraveném podáním žalobce z 26. 10. 2004) tedy pokračováno u Městského soudu v Praze s tím, že na tomto řízení se nebudou zůčastňovat soudu vyloučení z projednávání a rozhodování již citovaným usnesením Vrchního soudu v Praze z 30. 3. 2005, sp. zn. Nco 55/2005.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 12. května 2005

JUDr. Josef Rakovský, v. r.

předseda senátu