28 Nd 44/2005
Datum rozhodnutí: 24.05.2005
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 12 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Nd 44/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. v právních věcech žalobkyně L. I., proti žalovanému T. M. N., o výživné manželky a rozvod manželství, vedených u Okresního soudu v Chebu pod sp.zn. 20 C 219/2004 a 20 C 221/2004, o návrhu Okresního soudu v Chebu na delegaci z důvodu vhodnosti, takto:

Věci vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp.zn. 20 C 219/2004 a 20 C 221/2004 se přikazují k dalšímu řízení Okresnímu soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud v jím spojených věcech výjimečně vyhověl podle § 12 odst. 2, 3 o. s. ř. návrhu podanému výše označeným prvostupňovým soudem. Vzal v úvahu, že řízení bylo zahájeno v obou věcech právě podáním k Okresnímu soudu v Ostravě a že důvod postoupení věcí Okresnímu soudu v Chebu se neukázal jako opodstatněný; koneckonců i Okresní soud v Ostravě sdělil nyní činnému soudu dne 20. 1. 2005, že žalovaný by měl bydlet na adrese uvedené v záhlaví tohoto usnesení.

Dojde-li opět ke změně bydliště žalovaného a evidenční údaje či policejní zjištění nepovedou k možnosti řádně pokračovat v řízeních, zváží soud, kterému se věc přikazuje, alternativu zastavení řízení event. podle stavu a povahy věci ustanovení opatrovníka žalovanému.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24.května 2005

JUDr. Ludvík D a v i d , CSc., v.r.

předseda senátu