28 Nd 410/2014
Datum rozhodnutí: 19.11.2015
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.28 Nd 410/2014 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců Mgr. Miloše Póla a Mgr. Petra Krause v exekuční věci oprávněného hlavního města Prahy, IČO 00064581, se sídlem v Praze 1, Mariánské náměstí 2, s adresou pro doručování: hlavní město Praha, Městská policie hl. m. Prahy, Korunní 98, 101 00 Praha 10, proti povinnému T. L. V. , bez pobytu na území České republiky, pro 1.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 6870/2014, o návrhu na určení místní příslušnosti, takto:
Věc vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 6870/2014 projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích.
O d ů v o d n ě n í :
Oprávněný podal k rukám JUDr. Milana Suchánka, soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 9, exekuční návrh pro vymožení pohledávky ve výši 1.000,- Kč, jejíž zaplacení ukládá rozhodnutí vydané v blokovém řízení Městskou policií hl. m. Prahy dne 11. 3. 2010, série SB/2008, číslo B1150956, pravomocného dne 11. 3. 2010 a vykonatelného dne 27. 3. 2010. Soudní exekutor požádal Okresní soud v Litoměřicích o pověření a nařízení exekuce.
Usnesením ze dne 14. července 2014, č. j. 31 EXE 6870/2014-12, Okresní soud v Litoměřicích vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu, který věc projedná a rozhodne (§ 11 odst. 3 občanského soudního řádu dále jen o. s. ř. ), a to se závěrem, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit.
Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.
Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Příslušnost exekučního soudu upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Z ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
Z obsahu spisu je zřejmé, že v exekučním návrhu oprávněného je u osoby povinného uvedena adresa bydliště Litoměřice, Zítkova 94, s tím ovšem, že povinný neprochází registrem obyvatel a podle sdělení cizinecké policie měl na území České republiky povolen dlouhodobý pobyt s platností do 2. 10. 2010 za účelem podnikání a byl hlášen na shora uvedené adrese. Povinný byl v informačních systémech policie veden i pod jménem V. V. D. Jako cizinec dvojí identity byl zařazen do evidence nežádoucích osob a dne 6. 3. 2012 byl z území České republiky letecky vyhoštěn.
S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že místně příslušným soudem v dané věci určil Okresní soud v Litoměřicích, u něhož bylo řízení zahájeno a kde byl povinný hlášen k pobytu.
Skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřené soudního exekutora v rámci provádění exekuce (srov. v této souvislosti též důvody usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněného pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 19. listopadu 2015 JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.
předseda senátu