28 Nd 407/2012
Datum rozhodnutí: 14.02.2013
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
28 Nd 407/2012
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a Mgr. Zdeňka Sajdla v právní věci žalobkyně Analytického centra s. r. o., IČ 27601153, se sídlem v Praze 10, Bulharská 996/20, zastoupené Mgr. Erikem Zemanem, advokátem se sídlem v Praze 2, Slavíkova 1568/23, proti žalované REFINĚ Slovakia s. r. o., IČ 36433373, se sídlem ve Slovenské republice, Bratislava, Trenčianská 30, o zaplacení 12.300,- Kč s příslušenstvím, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Obvodní soud pro Prahu 10 se určuje jako soud příslušný k projednání a rozhodnutí věci.
O d ů v o d n ě n í :
Žalobkyně Analytické centrum s. r. o. podala prostřednictvím advokáta Mgr. Erika Zemana podáním ze dne 30. 11. 2012, doručenému Nejvyššímu soudu České republiky dne 3. 12. 2012, podle § 11 odst. 3 o. s. ř. návrh na určení místně příslušného soudu k projednání a rozhodnutí věci této společnosti proti žalované REFINĚ Slovakia s. r. o. , o zaplacení 12.300,- Kč s příslušenstvím, a to z titulu poradenských služeb poskytnutých žalované žalobkyní v říjnu roku 2011. Žalobkyně rovněž poukázala na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 2. 2009, sp. zn. 4 Nd 418/2008 a ze dne 25. 4. 2002, sp. zn. 25 Nd 17/2002.
Podle § 84 odst. 1 o. s. ř. je k řízení místně příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje, není-li stanoveno jinak. Podle § 85 odst. 3 o. s. ř. je obecným soudem právnické osoby okresní soud, v jehož obvodu má sídlo.
Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Z dosavadní rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky vyplývá, že dohoda, kterou účastníci řízení zakládají pravomoc soudu určitého státu, nemusí obsahovat označení místně příslušného soudu určeného státu. V projednávané věci pokud si strany uznáním dluhu ze dne 29. 8. 2012 (článek 4. 4) založily pravomoc českých soudů, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, postupuje se podle citovaného § 11 odst. 3 o. s. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 8. 2002, sp. zn. 29 Odo 524/2002).
Vzhledem ke skutečnostem, že žalovaná nemá sídlo v České republice a současně z obsahu uznání dluhu vyplývá ujednání o pravomoci soudů České republiky v případě sporu, dospěl Nejvyšší soud České republiky k závěru, že v daném případě jsou splněny podmínky ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. k určení místně příslušného soudu Nejvyšším soudem České republiky.
Z důvodu hospodárnosti řízení rozhodl Nejvyšší soud České republiky tak, že předmětná věc bude projednána a rozhodnuta Obvodním soudem pro Prahu 10, neboť v obvodu tohoto soudu se nachází sídlo žalobkyně.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 14. února 2013
JUDr. Josef Rakovský
předseda senátu