28 Nd 404/2012
Datum rozhodnutí: 09.01.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř., § 88 písm. i) o. s. ř.
28 Nd 404/2012
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobkyně J. Č. , bytem P., proti žalované HANZELLI, a. s. , se sídlem v Praze 8, Kandertova 1885/1, zastoupené JUDr. Jindřichem Vítkem, Ph.D., advokátem v Praze 2, Nad Petruskou 1, o určení spoluvlastnictví k nemovitostem, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 41 C 95/2012, o návrhu žalobkyně na delegaci, takto: Věc vedená u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 41 C 95/2012 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu Praha-východ. O d ů v o d n ě n í:
Žalobkyně ve své žalobě ze dne 10. 8. 2011 (doručené Okresnímu soudu Praha-východ dne 16. 8. 2011) učinila návrh na určení spoluvlastnictví k nemovitostem nacházejícím se v různých katastrálních územích ČR. Současně uvedla, že zvolila z důvodu vhodnosti Okresní soud Praha-východ, v jehož obvodu se nachází část nemovitostí, má zde sídlo žalovaná a žalobkyně bydliště.
Okresní soud Praha-východ usnesením ze dne 18. 1. 2012, č. j. 7 C 213/2011-19, vyloučil k samostatnému řízení věc určení spoluvlastnictví k nemovitostem domu a pozemkům nacházejícím se v kat. úz. S. a zapsaným na LV u Katastrálního úřadu pro Ostravský kraj, Katastrální pracoviště F.-M. Okresní soud Praha-východ dále usnesením ze dne 31. 5. 2012, č. j. 7 C 137/2012-19, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že tato věc bude po právní moci rozhodnutí postoupena Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku. Svůj procesní závěr odůvodnil tím, že je zde dána výlučná místní příslušnost podle § 88 písm. i) o. s. ř., poněvadž se tu jedná o práva k nemovitostem ležícím v obvodu Okresního soudu ve Frýdku-Místku.
Žalobkyně podala svým přípisem ze dne 23. 9. 2012 (doručen soudu prvního stupně dne 25. 9. 2012; č. l. 28) návrh na přikázání věci Okresnímu soudu Praha-východ z důvodu vhodnosti.
Žalovaná ve vyjádření (č. l. 54) s delegací vhodnou nesouhlasila. Uvedla, že Okresní soud Praha-východ v rámci řízení vedeného pod sp. zn. 7 C 213/2011 správně rozhodl o vyloučení předmětné věci z tohoto řízení a stanovil podle § 88 písm. i) o. s. ř. místní příslušnost Okresního soudu ve Frýdku-Místku.
Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku) a Okresnímu soudu Praha-východ, jemuž má být podle návrhu věc přikázána (§ 12 odst. 3 o. s. ř.), dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky pro přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř.
Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.
Důvod vhodnosti ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou, a že případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je nutno vykládat restriktivně (viz např. nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000, uveřejněný ve Sbírce nálezů a usnesení ÚS, sv. 24, roč. 2001, poř. č. 172).
V posuzovaném případě se řízení týká práva k nemovitostem. Místně příslušným k projednání a rozhodnutí této věci proto není obecný soud žalované, ale soud, v jehož obvodu jsou nemovitosti, k nimž má být podle žaloby určeno spoluvlastnictví žalobkyně [srov. § 88 písm. i) o. s. ř.]; tímto soudem je Okresní soud ve Frýdku-Místku. Přikázáním věci Okresnímu soudu Praha-východ, v jehož obvodu má žalovaná sídlo a žalobkyně bydliště a s nímž žalovaná nesouhlasí, nemůže být dosaženo hospodárnějšího, rychlejšího a ani po skutkové stránce spolehlivějšího a důkladnějšího projednání věci. V tomto směru Nejvyšší soud odkazuje na závěry vyslovené v jeho usnesení ze dne 26. 9. 2012, sp. zn. 21 Nd 305/2012, v němž byla řešena obdobná procesní problematika, týkající se navíc totožných účastníků řízení.
Nejvyšší soud proto návrhu žalobkyně na přikázání věci podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Okresnímu soudu Praha-východ nevyhověl. Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 9. ledna 2013 JUDr. Ludvík David, CSc.
předseda senátu