28 Nd 363/2012
Datum rozhodnutí: 13.02.2013
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
28 Nd 363/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a JUDr. Josefa Rakovského v právní věci žalobkyně Fakultní nemocnice Olomouc , IČ 00098892, se sídlem v Olomouci, I. P. Pavlova 6, zastoupené JUDr. Karlem Vítkem, advokátem se sídlem v Olomouci, Dobrovského 25, proti žalovanému O. V. , o zaplacení 2.400,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku Místku pod sp. zn. 119 C 124/2011, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu ve Frýdku Místku pod sp. zn. 119 C 124/2011 projedná a rozhodne Okresní soud ve Svitavách.
O d ů v o d n ě n í:
Žalobkyně se domáhala žalobou podanou u Okresního soudu ve Frýdku - Místku vydání platebního rozkazu, kterým by žalovanému byla uložena povinnost zaplatit jí částku 2.400,- Kč s přísl. a nahradit jí náklady řízení.

Okresní soud ve Frýdku Místku usnesením ze dne 12. 12. 2011, č. j. 119 C 124/2011-9, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc postoupil Okresnímu soudu ve Svitavách. V odůvodnění uvedl, že z výpisu z centrální evidence obyvatel zjistil, že bydliště žalovaného je od 11. 9. 2008 na adrese S. v okrese S., tedy v obvodu Okresního soudu ve Svitavách.

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích ze dne 21. 3. 2012, č. j. 1 Nc 4734/2012-32, bylo vysloveno, že nesouhlas Okresního soudu ve Svitavách s postoupením věci je důvodný. Krajský soud připomněl, že pro posouzení obecné místní příslušnosti není rozhodující údaj o trvalém bydlišti žalovaného, který má pouze evidenční účinky (v tomto případě se navíc jedná o úřední formální adresu žalovaného, kde sídlí obecní úřad), nýbrž zjištění, kde žalovaný fakticky bydlel (zdržoval se) s úmyslem žít tam trvale ke dni zahájení soudního řízení. Takové poznatky Okresní soud ve Frýdku Místku neměl, a proto za situace, kdy obsah spisu neskýtá žádné podklady o tom, že by žalovaný ke dni 7. 11. 2011 bydlel či se zdržoval v obvodu Okresního soudu ve Svitavách, je závěr o příslušnosti tohoto soudu předčasný.

Okresní soud ve Frýdku Místku usnesením ze dne 6. 9. 2012, č. j. 119 C 124/2011-85, opětovně vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že se věc předkládá Nejvyššímu soudu k rozhodnutí ve smyslu ust. § 11 odst. 3 o. s. ř. V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně konstatoval, že v jeho obvodu se sice nachází obec S., avšak zde žalovaný nikdy neměl trvalý pobyt, ani se zde nezdržoval. Žalobkyně v žalobě evidentně zaměnila obec S. v okrese Frýdek Místek s obcí S. v okrese Svitavy. V centrální evidenci obyvatel má žalovaný uveden trvalý pobyt na adrese S. v okrese S., předtím rovněž v této obci na adrese S. K obvodu Okresního soudu ve Frýdku Místku nemá žalovaný žádný vztah spojený například s jeho předchozím bydlištěm, na rozdíl od Okresního soudu ve Svitavách.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 84 o. s. ř. je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje, není-li stanoveno jinak.

Podle § 86 odst. 1 o. s. ř. jestliže žalovaný, který je občanem České republiky, nemá obecný soud anebo nemá obecný soud v České republice, je příslušný soud, v jehož obvodu měl v České republice poslední známé bydliště.

V daném případě věc patří do pravomoci českých soudů, neboť žalovaný nepochybně je občanem České republiky (viz výpis z technického centra, č. l. 10 spisu), a je zřejmé, že není možné zjistit obecný soud žalovaného v době zahájení řízení. Vzhledem k tomu, že okresní soud nemohl dospět k závěru, že by žalovaný v době zahájení řízení vůbec neměl obecný soud, nebylo možné bez dalšího postupovat při určení místní příslušnosti podle ust. § 86 o. s. ř.

Žalovaný je od 11. 9. 2008 hlášen k trvalému pobytu na adrese S., okres S., tedy v sídle místního obecního úřadu s tím, že dříve měl trvalý pobyt v téže obci, tedy v S., kde zřejmě i bydlel, což vyplývá z vyrozumění oprávněného o bezvýslednosti soupisu movitých věcí ve věci vedené u Okresního soudu ve Svitavách pod sp. zn. 24 E 509/2011 (viz č. l. 28 spisu).

Protože jsou splněny předpoklady ust. § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, rozhodl Nejvyšší soud, že s ohledem na výše uvedené je místně příslušným soud, v jehož obvodu je žalovaný stále hlášen k trvalému pobytu, tedy Okresní soud ve Svitavách. Okresní soud ve Frýdku Místku nemá k věci žádný vztah a neexistuje zde právní opora pro to, aby řízení vedl právě on.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. února 2013

JUDr. Jan E l i á š, Ph.D., v. r.
předseda senátu