28 Nd 346/2016
Datum rozhodnutí: 01.11.2016
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.28 Nd 346/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Miloše Póla v exekuční věci oprávněné MONETA Money Bank, a.s., IČO: 256 72 720, se sídlem v Praze 4, Michle, Vyskočilova 1422/1a, zastoupené doc. JUDr. Mgr. Janou Tlapák Navrátilovou, Ph.D., advokátkou se sídlem v Praze 8, Karlín, Prvního pluku 206/7, proti povinnému T. M., pro uspokojení pohledávky v částce 32 337 Kč , vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 94 EXE 10828/2016, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 94 EXE 10828/2016 projedná a rozhodne Okresní soud v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

Oprávněná podala k rukám Mgr. Alana Havlice, soudního exekutora Exekutorského úřadu Jeseník, se sídlem v Jeseníku, Otokara Březiny 229/5, exekuční návrh pro vymožení pohledávky ve výši 32 337 Kč, jejíž zaplacení ukládá povinnému pravomocný a vykonatelný trestní příkaz Okresního soudu v Ostravě ze dne 5. srpna 2009, sp. zn. 9 T 160/2009. Soudní exekutor následně požádal Okresní soud v Ostravě o pověření a nařízení exekuce.

Usnesením ze dne 25. srpna 2016, č. j. 94 EXE 10828/2016-54, Okresní soud v Ostravě vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu, který věc projedná a rozhodne (§ 11 odst. 3 občanského soudního řádu dále jen o. s. ř. ), se závěrem, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Příslušnost exekučního soudu upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu). Z ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Z obsahu spisu vyplývá, že v současné době není známo místo pobytu povinného, v České republice nemá místo trvalého pobytu, resp. místo pobytu podle druhu pobytu cizince, a v dané fázi řízení není známo ani místo, kde má povinný majetek.

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Ostravě, u něhož bylo řízení zahájeno.

Skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce (srov. v této souvislosti též důvody usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněného pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. listopadu 2016

Mgr. Petr Kraus
předseda senátu