28 Nd 338/2015
Datum rozhodnutí: 19.11.2015
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.28 Nd 338/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Miloše Póla ve věci oprávněného: Povodí Odry, státní podnik, IČO: 708 90 021, se sídlem v Ostravě, Moravské Ostravě, Varenská 49, zastoupeného JUDr. Karlem Muzikářem, LL.M., advokátem se sídlem v Praze 1, Křižovnické náměstí 193/2, proti povinnému: RETISE ENTERPRISES LIMITED, číslo společnosti HE 194284, se sídlem Acropoleos 59-61, SAVVIDES CENTER, 1st floor, office 102, P.C. 2012, Nikósie, Kyperská republika, o návrhu na nařízení exekuce, vedeném soudním exekutorem JUDr. Jiřím Trojanovským, se sídlem Exekutorského úřadu ve Frýdku-Místku, Farní 23, pod sp. zn. 143 EX 00527/14, o návrhu na určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou soudním exekutorem JUDr. Jiřím Trojanovským pod sp. zn. 143 EX 00527/14, projedná a rozhodne Okresní soud ve Frýdku-Místku.
O d ů v o d n ě n í :
Exekučním návrhem, doručeným soudnímu exekutorovi JUDr. Jiřímu Trojanovskému dne 13. srpna 2014, se oprávněný vůči povinnému domáhá nařízení exekuce k vymožení pohledávky (nákladů dovolacího řízení ve výši 3.993.338,80 Kč) přiznané mu výrokem III rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. května 2014, č. j. 25 Cdo 3401/2011-3392, s tím, aby provedením exekuce byl pověřen shora uvedený soudní exekutor.
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský podal k Nejvyššímu soudu žádost o určení místně příslušného soudu, který věc projedná a rozhodne (§ 11 odst. 3 občanského soudního řádu dále jen o. s. ř. ), se závěrem, že nelze zjistit podmínky pro určení místně příslušného soudu, který by měl soudního exekutora provedením exekuce pověřit.
Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.
Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Příslušnost exekučního soudu upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu). Z ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů, a je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť nemá sídlo na území České republiky. V usnesení ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012 (uveřejněném pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), Nejvyšší soud také vyložil, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného.
Protože jsou splněny předpoklady uvedené v § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení, rozhodl, že věc projedná a rozhodne soud, v jehož obvodu je sídlo exekutora, který má být podle návrhu oprávněného pověřen provedením exekuce [srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. března 2014, sp. zn. 32 Nd 6/2014, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. května 2015, sp. zn. 22 Nd 160/2015; dostupná na www.nsoud.cz ].
Nejvyšší soud proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Okresní soud ve Frýdku-Místku tím soudem, který věc projedná a rozhodne.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. listopadu 2015 Mgr. Petr Kraus předseda senátu