28 Nd 331/2013
Datum rozhodnutí: 14.11.2013
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.28 Nd 331/2013 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a JUDr. Josefa Rakovského v právní věci žalobkyně Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617, se sídlem v Praze 1, Templová 747, zastoupené JUDr. Michalem Bendou, advokátem, se sídlem v Praze 2, Apolinářská 6, proti žalovanému M. Š. , trvale bytem L., o zaplacení 2.070,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 25 EC 4214/2010, o určení místní příslušnosti, takto:
Určuje se, že věc vedenou u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 25 EC 4214/2010 projedná a rozhodne Okresní soud v Ústí nad Orlicí.
O d ů v o d n ě n í :
Okresní soud v Lounech usnesením ze dne 20. 9. 2013, č. j. 25 EC 4214/2010-42, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení místní příslušnosti. V odůvodnění uvedl, že se žalovaný v době zahájení soudního řízení (30. 11. 2010) nezdržoval ani na adrese označené žalobkyní (H.), kde měl registrován trvalý pobyt v době od 30. 8. 1995 do 11. 7. 2007, ani na adrese současného trvalého bydliště (L.), která je adresou sídla městského úřadu. Dle sdělení své matky se žalovaný zdržuje na neznámém místě v P. Adresa bydliště žalovaného označená v pojistné smlouvě předložené žalobkyní (L.) se shoduje s adresou, na níž měl žalovaný registrován trvalý pobyt v době od 11. 7. 2007 do 4. 11. 2008. Soud prvního stupně uzavřel, že k projednání a rozhodnutí věci není místně příslušným, neboť se v jeho obvodu žalovaný v době zahájení soudního řízení nezdržoval (§ 85 o. s. ř.). Jelikož se nepodařilo zjistit místo jeho pobytu ke dni zahájení soudního řízení ani jeho poslední známé bydliště, předložil věc Nejvyššímu soudu k určení soudu, který věc projedná a rozhodne (§§ 105 odst. 2, 11 odst. 3 o. s. ř.).
Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Podle odstavce 3 tohoto ustanovení jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů. Je přitom zřejmé, že nelze stanovit místní příslušnost soudu dle § 85 o. s. ř., neboť není známo bydliště žalovaného, ani místo, kde se zdržuje v České republice. Vzhledem k tomu, že soud prvního stupně nemohl dospět k závěru, že by žalovaný v době zahájení řízení vůbec neměl obecný soud (dle vyjádření své matky se zdržoval na neznámém místě v P.), nebylo bez dalšího možné postupovat při určení místní příslušnosti podle § 86 o. s. ř.
Protože jsou splněny předpoklady stanovené v ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, rozhodl Nejvyšší soud tak, že místně příslušným určil Okresní soud v Ústí nad Orlicí, v jehož obvodu žalovaný v době zahájení soudního řízení měl a dosud má evidováno trvalé bydliště a v jehož obvodu měl registrován trvalý pobyt i v době uzavření pojistné smlouvy, na jejímž základě se žalobkyně v projednávané věci domáhá peněžitého plnění. K soudu, u něhož bylo řízení zahájeno, aktuální vztah žalovaného zjištěn nebyl, přičemž na adrese označené v žalobě se žalovaný dlouhodobě nezdržuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 14. listopadu 2013 JUDr. Jan Eliáš, Ph.D. předseda senátu