28 Nd 300/2007
Datum rozhodnutí: 02.11.2007
Dotčené předpisy:

28 Nd 300/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, proti žalovaným: 1) V. K., 2) Ing. P. S., správci konkursní podstaty úpadce V. K., zastoupenému advokátkou a 3) Ing. J. K., o určení vlastnického práva, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 21 C 3/2003, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. října 2005, č. j. 13 Co 418/2004-81, o návrhu na vyloučení soudce z projednávání a rozhodnutí věci, takto:


Soudce Nejvyššího soudu JUDr. J. S., CSc., je vyloučen z projednávání a rozhodnutí věci, vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 22 Cdo 2930/2006.


O d ů v o d n ě n í :


Soudce zdejšího soudu JUDr. J. S., CSc., navrhl, aby byl vyloučen z projednávání a rozhodnutí předmětné věci (§ 15 odst. 1 o. s. ř.). Jako důvod uvedl, že žalovaný úpadce má bydliště blízko jeho bydliště, rodiny se znají a syn soudce měl před několika lety se žalovaným úřední spor, týkající se rušení nočního klidu provozem klubu v objektu ve vlastnictví žalovaného.


Poněvadž jde o soudce senátu, jemuž byla věc přidělena, musel o vyloučení soudce rozhodnout jiný senát Nejvyššího soudu. Ten shledal, že důvody uváděné JUDr. S. naplňují podmínky § 14 odst. 1 o. s. ř. a jmenovaného soudce z dalšího řízení ve věci vyloučil.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.


V Brně dne 2. listopadu 2007


JUDr. Ludvík D a v i d, CSc., v. r.


předseda senátu