28 Nd 279/2012
Datum rozhodnutí: 18.09.2012
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř., čl. 35 odst. 1 písm. b) předpisu č. 11/1975Sb., čl. 5 odst. 1 Nařízení (ES) č. 44/2001




28 Nd 279/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., ve věci žalobkyně SPEDITION FEICO, spol. s r.o. , IČ: 607 34 426, se sídlem v Kralicích na Hané, Háj 358, zastoupené JUDr. Viktorem Kvíčalou, advokátem se sídlem v Prostějově, náměstí T. G. Masaryka 18, proti žalované TIGOS GbR , IČ: 84361011435, se sídlem Schwäbisch-Hall, Herdweg 40, Spolková republika Německo, o zaplacení 360,- EUR s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 4 C 5/2011, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 4 C 5/2011 projedná a rozhodne Okresní soud v Prostějově.
O d ů v o d n ě n í

Žalobkyně se žalobou (jíž podala dne 29. října 2010 u Okresního soudu v Prostějově) domáhá zaplacení částky 360,- EUR s příslušenstvím z titulu nezaplacení ceny přepravy zboží v mezinárodní silniční nákladní dopravě.
Okresní soud v Prostějově, uzavíraje, že není soudem místně příslušným, věc předložil podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu, jenž věc projedná a rozhodne.
Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Věcně a místně příslušným je vždy také soud, jehož příslušnost již není možné podle zákona zkoumat nebo jehož příslušnost byla určena pravomocným rozhodnutím příslušného soudu.
Podle § 84 o. s. ř. k řízení je příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak.
Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Z obsahu spisu vyplývá, že účastníci měli uzavřít smlouvu o mezinárodní silniční přepravě zboží z Heilbronnu (Spolková republika Německo) do Plzně Radčic a cena přepravy měla být žalovanou uhrazena na účet žalobkyně u Komerční banky, a.s., pobočka v Prostějově.
Pravomoc tuzemských soudu k řízení o tomto nároku který vyplývá ze smlouvy o mezinárodní silniční přepravě zboží je založena ustanovením čl. 31 odst. 1 písm. b) Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), protože v České republice leží místo určené k vydání přepravované zásilky (přičemž žalovaná nemá v České republice umístěn ani podnik ani organizační složku).
Místní příslušnost konkrétních soudů v rámci České republiky Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) neurčuje a určit ji nelze ani podle ustanovení občanského soudního řádu podle kritérií uvedených v § 85 odst. 3, § 86 odst. 3, § 87 a § 88 o. s. ř.
Obecný soud žalované však lze určit na základě Nařízení Rady (ES) č. 44/2001, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, které jako přímo použitelný předpis ES svěřuje příslušnost (mezinárodní i místní) soudu určitého místa (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. března 2012, sp. zn. 21 Nd 53/2012, usnesení ze dne 19. dubna 2012, sp. zn. 21 Nd 92/2012, nebo usnesení ze dne 31. července 2012, sp. zn. 32 Nd 122/2012).
Podle čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 osoba, která má bydliště na území některého členského státu, může být v jiném členském státě žalována, a) pokud předmět sporu tvoří smlouva nebo nároky ze smlouvy, u soudu místa, kde závazek, o nějž se jedná, byl nebo měl být splněn; b) pro účely tohoto ustanovení, a pokud nebylo dohodnuto jinak, je místem plnění zmíněného závazku: v případě prodeje zboží místo území členského státu, kam podle smlouvy zboží bylo nebo mělo být dodáno, v případě poskytování služeb místo území členského státu, kde služby podle smlouvy byly nebo měly být poskytovány; c) nepoužije-li se písmeno b), použije se písmeno a).
Jelikož v dané věci je místem, kde závazek, o nějž se jedná (tj. závazek zaplatit cenu provedené přepravy), měl být splněn (jak vyplývá z k žalobě připojené faktury) v pobočce Komerční banky, a. s., v Prostějově, tedy v obvodu Okresního soudu v Prostějově, je podle čl. 5 odst. 1 písm. a) a c) nařízení Rady (ES) č. 44/2001 místně příslušným soudem Okresní soud v Prostějově.
Jelikož předkládající soud, byť veden odlišným právním názorem, vyslovením místní nepříslušnosti a předložení věci Nejvyššímu soudu založil jeho kompetenci k rozhodování podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., bylo s přihlédnutím k výše uvedeným závěrům rozhodnuto, že Okresní soud v Prostějově je k řízení soudem místně příslušným.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 18. září 2012

Mgr. Petr K r a u s, v. r.
předseda senátu
Za správnost vyhotovení: Jaroslava Musilová