28 Nd 265/2007
Datum rozhodnutí: 07.09.2007
Dotčené předpisy:





28 Nd 265/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Ludvíka Davida CSc., a JUDr. Josefa Rakovského ve věci žalobkyně Mgr. E. K., zastoupené advokátem, proti žalovanému R. (R.) K., o zaplacení 8.330,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 3 C 109/2007, o návrhu žalovaného na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:





Věc vedená u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 3 C 109/2007 se přikazuje Okresnímu soudu v Českých Budějovicích.


V souladu s § 169 odst. 2 občanského soudního řádu usnesení není odůvodněno.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 7. září 2007


JUDr. Robert W a l t r , v. r.


předseda senátu