28 Nd 232/2013
Datum rozhodnutí: 27.08.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.28 Nd 232/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivy Brožové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a JUDr. Josefa Rakovského, ve věci žalobce Ing. J. V., Ph.D. , IČ: 74437631, místem podnikání Ludkovice 165, zastoupeného Mgr. Jaroslavem Jurášem, advokátem se sídlem ve Zlíně, Lešetín I/674, proti žalované ROKOSPOL a.s. , IČ25521446, se sídlem v Praze, Krakovská 1346/15, zastoupené Mgr. Ivanou Mičkeovou, advokátkou se sídlem v Praze, Eliášova 29/792, o 5.573.137,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 26 Cm 55/2012, o návrhu na delegaci z důvodu vhodnosti takto:
Věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 26 Cm 55/2012, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Brně, pobočce ve Zlíně.
O d ů v o d n ě n í :
Ve výše označené právní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 26 Cm 55/2012, podala dne 3. 6. 2013 u Městského soudu v Praze žalovaná návrh na delegaci z důvodu vhodnosti (č.l. 103) ke Krajskému soudu v Brně, neboť mnoho účastníků i svědků bydlí, nebo se zdržuje ve Zlínském kraji. Žalobce s návrhem na delegaci věci z důvodu vhodnosti souhlasil (č.l. 108), když uvedl, že on sám má pracoviště i trvalé bydliště ve Zlínském kraji, žalovaná má svůj jediný výrobní závod taky ve Zlínském kraji, předseda představenstva se převážně zdržuje ve Zlínském kraji a mnoho svědků bydlí rovněž ve Zlínském kraji. Ostatní svědci mají bydliště v Brně, odkud je Praha vzdálenější než Zlín. Na základě podání účastníků řízení Městský soud v Praze předložil spis s návrhem na delegaci z důvodu vhodnosti Nejvyššímu soudu k rozhodnutí.
Podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu (dále o. s. ř. ) může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků a jiných okolnostech. V nálezu ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000, Ústavní soud uvedl, že předpokladem přikázání věci z důvodu vhodnosti podle ust. § 12 odst. 2 o.s.ř. je (typicky) existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je však třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba - jako výjimku
- vykládat restriktivně. .
V souzené věci, kdy žalobce, předseda představenstva žalované a mnoho svědků bydlí nebo se zdržuje v obvodu navrženého soudu, je možno předpokládat, že bude skutečně hospodárnější věc projednat před Krajským soudem v Brně, pobočkou ve Zlíně. Vzhledem k souhlasu obou účastníků a k tomu, že v řízení nevyšlo najevo, že by zde byly další osoby, s jejichž zájmy by přikázání věci bylo v rozporu, Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3, věta prvá o. s. ř.), rozhodl, že se tato věc přikazuje z důvodu vhodnosti Krajskému soudu v Brně, pobočce ve Zlíně.
Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 27. srpna 2013
JUDr. Iva B r o ž o v á
předsedkyně senátu