28 Nd 231/2013
Datum rozhodnutí: 27.08.2013
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
28 Nd 231/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., ve věci žalobců a) L. B., b) I. B., obou zastoupených Mgr. Davidem Rolným, advokátem se sídlem v Liberci, Chrastavská 273/30, proti žalované P. V., o zaplacení 23.300,- Kč s příslušenstvím , vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 21 EC 17/2012, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 21 EC 17/2012 projedná a rozhodne jako místně příslušný Okresní soud v Jablonci nad Nisou.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobci se žalobou podanou u Okresního soudu v Liberci domáhají vůči žalované zaplacení částky 23.300,- Kč s příslušenstvím z titulu dluhu na nájemném za byt.
Usnesením ze dne 11. 4. 2013, č. j. 21 EC 17/2012-39, Okresní soud v Liberci vyslovil svou místní nepříslušnost a předložil věc Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu (dále též o. s. ř. ) s odůvodněním, že není známo bydliště žalované v době zahájení řízení a je zjevné, že věc patří do pravomoci soudů České republiky.
Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Ze spisu vyplývá, že věc patří do pravomoci českých soudů, avšak není známo, kde měla žalovaná v době zahájení řízení bydliště ve smyslu ust. § 85 odst. 1 o. s. ř., tj. místo, kde se naposledy zdržovala s úmyslem zdržovat se zde trvale. K trvalému pobytu je hlášena v obvodu Okresního soudu v Jablonci nad Nisou. Zde měla hlášen trvalý pobyt i v minulosti. Nachází se zde i byt, za jehož užívání se žalobci domáhají úhrady nájemného, a je zde evidováno též místo podnikání žalované.
Se zřetelem k tomu, že jsou splněny podmínky ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., Nejvyšší soud s ohledem na to, kde je žalovaná hlášena k trvalému pobytu, kde se nachází byt, za jehož užívání se žalobci domáhají zaplacení nájemného, a kde je evidováno místo podnikání žalované, určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Jablonci nad Nisou (§ 11 odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. srpna 2013

JUDr. Josef R a k o v s k ý
předseda senátu