28 Nd 228/2016
Datum rozhodnutí: 01.02.2017
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.28 Nd 228/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců Mgr. Petra Krause a Mgr. Miloše Póla ve věci oprávněné CP Inkaso s.r.o. , IČ 290 27 241, se sídlem v Praze 1, Opletalova 1603/57, zastoupené Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem se sídlem v Brně, Antonína Slavíka 1313/7, proti povinnému A. H. , naposledy D., o 5.944,57 Kč s příslušenstvím , vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 3325/2015, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 3325/2015 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi. O d ů v o d n ě n í :
Okresnímu soudu v Břeclavi byla dne 18. 9. 2015 doručena žádost o pověření exekutora a nařízení exekuce.
Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 13. 10. 2015, č. j. 53 EXE 3325/2015-20, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu. V odůvodnění usnesení soud ocitoval ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen e. ř. ), a § 11 odst. 3, stejně jako § 105 odst. 2 o. s. ř, poukázal na to, že dle údajů soudu dostupných z informačních systémů již není povinný evidován na žádné adrese v České republice, neboť mu zde byl v roce 2011 zrušen pobyt cizince, a k pobytu je trvale hlášen na Slovensku, což jej přivedlo k závěru, že jelikož podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, je zapotřebí, aby místně příslušný soud určil podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyšší soud.
Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, jež patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Podle § 45 odst. 1 e. ř. je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud.
Podle § 45 odst. 2 e. ř. je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
Podle § 52 odst. 1 e. ř. nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení o. s. ř.
Nejvyšší soud přitom v usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, na něž lze v bližším rozboru dané problematiky odkázat, připomněl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného, neboť by to odporovalo cíli exekučního řízení nalézt majetek dlužníka (povinného) a uspokojit z něj navrhovatele (věřitele). Není tak případné, aby již v rámci posuzování místní příslušnosti exekuční soud zjišťoval, zda a případně na jakém místě v České republice má povinný majetek.
Za dané situace je tak při určení místní příslušnosti třeba přihlédnout k zásadě hospodárnosti řízení ve smyslu § 6 o. s. ř., jíž v tomto případě bude zjevně odpovídat, aby věc projednal soud, u něhož bylo řízení zahájeno a jenž již v dané věci činil určité úkony (podobně srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 4. 2014, sp. zn. 30 Nd 105/2014, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2014, sp. zn. 26 Nd 90/2014, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 3. 2014, sp. zn. 22 Nd 78/2014). S ohledem na uvedené Nejvyšší soud rozhodl podle § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný určil Okresní soud v Břeclavi.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 1. 2. 2017
JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.
předseda senátu