28 Nd 221/2006
Datum rozhodnutí: 19.03.2007
Dotčené předpisy:

28 Nd 221/2006


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Roberta Waltra v právní věci nezletilého R. J., zastoupeného opatrovníkem, syna matky A. K., zastoupené advokátkou, a otce J. J., zastoupeného advokátem, o úpravu styku s nezletilým, o změnu výchovy a výživy, zvýšení výživného a výkon rozhodnutí, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 20 P 151/2000, o návrhu soudu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 20 P 151/2000 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Zlíně.


O d ů v o d n ě n í :


V posuzované věci probíhá u Okresního soudu v Ústí nad Labem řízení o úpravě styku, o změně výchovy a výživy, o zvýšení výživného a výkonu rozhodnutí, vše pod sp. zn. 20 P 151/2000 ohledně nezletilého R. J.. K řízení dosud místně příslušný Okresní soud v Ústí nad Labem předal věc Nejvyššímu soudu podle § 12 odst. 2 o. s. ř. s návrhem, aby z důvodu vhodnosti věc projednal a rozhodl jako soud prvního stupně Okresní soud ve Zlíně. Navrhující soud uvedl, že od dubna 2006 žije A. K. se svým nezletilým synem v N. a má zde také trvalé bydliště. Opatrovníkem nezletilého byl ustanoven Magistrát města Ú. n. L., který však tuto funkci s ohledem na vzdálenost bydliště matky a nezletilého fakticky nemůže vykonávat; nevede již také spisovou dokumentaci nezletilého, kterou předal Městskému úřadu v O.


Matka nezletilého vyjádřila souhlas s delegací vzhledem k velké vzdálenosti mezi místem svého nynějšího bydliště a sídlem Okresního soudu v Ústí nad Labem. Sdělila také, že nezletilý vyžaduje z důvodu prodělané operace celodenní péči, která bude nutná minimálně další rok.


Otec prostřednictvím svého právního zástupce s delegací věci k Okresnímu soudu ve Zlíně nesouhlasil. Namítl, že Okresní soud v Ústí nad Labem může dostatečně spolehlivě zjistit skutkový stav, postupovat případně i cestou dožádání a ve věci rozhodnout.


Nejvyšší soud zvážil předkládané skutečnosti a dospěl k závěru, že důvod přikázání věci je ve smyslu § 12 odst. 2 o. s. ř. dán. Místní příslušnost soudu ve věcech péče o nezletilé se řídí zásadou perpetuatio fori (§ 11 odst. 1 o. s. ř.); v případě změny rozhodných skutečností lze přenést příslušnost soudu podle § 177 odst. 2 o. s. ř., přičemž rozhodným hlediskem pro tento procesní úkon je zájem dítěte.


S ohledem na skutečnost, že nezletilý a jeho matka mají trvalý pobyt v N., spisové podklady opatrovníka jsou již u příslušného tamního orgánu péče o děti a účast na soudním jednání matky i dítěte by byla zejména z důvodu značné vzdálenosti náročná, je vhodné, aby další řízení probíhalo u okresního soudu příslušného a označeného ve výroku tohoto usnesení.


Nejvyšší soud si je vědom obvyklého postupu přenesení příslušnosti (§ 177 odst. 2 o. s. ř.), pro něž jsou v této věci dány předpoklady. Je však toho názoru, že svým rozhodnutím o delegaci vhodné dosáhne i vzhledem k zásadě hospodárnosti řízení téhož výsledku.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.


V Brně dne 19. března 2007


JUDr. Ludvík D a v i d, CSc., v. r.


předseda senátu