28 Nd 198/2012
Datum rozhodnutí: 27.06.2012
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Nd 198/2012
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v exekuční věci oprávněného Města Břeclav , IČ 00283061, se sídlem nám. T. G. Masaryka 42/3, PSČ 690 02 Břeclav, zast. Mgr. Filipem Lederem, advokátem se sídlem Lidická 7120/57, 602 00 Brno, proti povinnému A. K. , bytem P., o 1.500,- Kč, o návrhu na určení místně příslušného soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 381/2012 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.
O d ů v o d n ě n í :
Ve shora označené exekuční věci bylo řízení zahájeno podáním exekutora dne 14. 2. 2012 o pověření k provedení exekuce na majetek povinného.
Usnesením ze dne 2. 4. 2012, č. j. 53 EXE 381/2012-11, Okresní soud v Břeclavi vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc předložil 12. dubna 2011 Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu, který věc projedná a rozhodne (§ 11 odst. 3 občanského soudního řádu dále jen o. s. ř. ). Vycházel z ustanovení §45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, podle něhož je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou. Uvedl přitom, že povinný má trvalé bydliště na S. V Centrální evidenci obyvatel ČR není zapsán. Ze systému ISAS Okresního soudu v Břeclavi nebylo o povinném nic zjištěno. Nařízení exekuce na základ příkazu o uložení pokuty Městského úřadu Břeclav je v pravomoci soudů ČR. Podmínky pro určení místní příslušnosti však nelze zjistit.
Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.
Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Jelikož se v dané věci, jež bezpochyby patří do pravomoci tuzemských soudů, se nepodařilo předkládajícímu soudu nalézt obecný soud povinného, určil Nejvyšší soud příslušný soud svým rozhodnutím (§ 11 odst. 3 o. s. ř.). Maje na zřeteli princip hospodárnosti řízení stanovil, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tj. Okresní soud v Břeclavi.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 27. června 2012
JUDr. Josef Rakovský
předseda senátu