28 Nd 196/2008
Datum rozhodnutí: 16.12.2008
Dotčené předpisy:28 Nd 196/2005
O P R A V N É U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobkyně J. V. , bytem v Č., zastoupené Bohuslavem Veselým, obecným zmocněncem, bytem tamtéž, proti žalované České republice jednající Ministerstvem spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem, o námitce podjatosti vznesené žalobkyní v odvolacím řízení o odvolání ve věci sp. zn. 7 C 9/2000, vedené u Okresního soudu Praha-východ, takto:
Výrok usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10. ledna 2007, č. j. 28 Nd 196/2005-79, ve znění opravného usnesení ze dne 11. července 2007, č. j. 28 Nd 196/2005-79, opravuje se v označení věci tak, že správně zní:
Soudci Vrchního soudu v Praze , a to JUDr. Zdenka Ferešová, JUDr. Ludmila Říhová, Mgr. Dagmar Javůrková, JUDr. Jiří Macek, Mgr. Michala Kudějová, Mgr. Jiří Čurda a JUDr. Ivona Svobodová nejsou vyloučeni z projednání odvolání ve věci sp. zn. Nco 182/2005, vedené u Vrchního soudu v Praze.
O d ů v o d n ě n í :

Ve shora označené právní věci Nejvyšší soud České republiky rozhodl usnesením ze dne 10. ledna 2007 o námitce podjatosti výše uvedených soudců Vrchního soudu v Praze tak, že tito nejsou vyloučeni z projednání odvolání ve věci sp. zn. 7 C 9/2000, vedené u Okresního soudu Praha-východ. Opravným usnesením ze dne 11. července 2007, č. j. 28 Nd 196/95-79, byla pak opravena formulační změna vztahující se k označení základního spisu vedeného u soudu prvního stupně.

K připomínce Vrchního soudu v Praze nyní Nejvyšší soud České republiky učinil zadost souladu označení věci, v níž byla vznesena námitka podjatosti výše uvedených soudců tak, že tito nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí ve věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. Nco 182/2005.

Nejvyšší soud České republiky tak rozhodl za použití ustanovení § 164 o. s. ř., podle něhož předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům. Podle § 167 odst. 2 o. s. ř. užije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku. Uvedená ustanovení vztahují se rovněž na řízení o námitce podjatosti ve smyslu § 15b odst. 1 o. s. ř., o níž rozhoduje Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený s tím, že vzhledem k ustanovení § 36c o. s. ř. je třeba ustanovení § 164 o. s. ř. vykládat tak, že o opravě rozhoduje Nejvyšší soud v senátu.

Příslušný senát tohoto soudu proto podle § 164 o. s. ř. opravil výrok svého usnesení jak shora uvedeno, když zjistil, že jde o případ zjevné nesprávnosti, jak to má na mysli posledně uvedené ustanovení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 16. prosince 2008
JUDr. Josef R a k o v s k ý
předseda senátu