28 Nd 194/2005
Datum rozhodnutí: 20.10.2005
Dotčené předpisy: § 12 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Nd 194/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., ve věci projednání dědictví po L. R., vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 33 D 1537/2005, o návrhu na delegaci z důvodů vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 33 D 1537/2005 se nepřikazuje z důvodů vhodnosti k dalšímu projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 4.

O d ů v o d n ě n í :

Ve shora označené dědické věci probíhá dodatečné projednání dědictví po L. R. Jeden z dědiců L. R., podáním došlým Okresnímu soudu ve Zlíně dne 23.8.2005 požádal o delegaci řízení ,,do Prahy . Druhá dědička H. K. s návrhem na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 4 nesouhlasila.

Nejvyšší soud České republiky návrhu na přikázání věci nevyhověl. Řízení ve věci projednání dědictví se řídí ze zákona místem posledního bydliště zůstavitele. Tím je Okresní soud ve Zlíně, u něhož proběhlo rovněž původní dědické řízení vedené pod sp. zn. 1183/96. Z povahy věci, když předmětem dodatečného projednání dědictví je osud nemovitého majetku zjistitelný z listinných materiálů, neplyne nijak nutnost mimořádného postupu podle § 12 odst. 2 o.s.ř. z důvodů vhodnosti.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. října 2005

JUDr. Josef R a k o v s k ý , v. r.

předseda senátu