28 Nd 192/2005
Datum rozhodnutí: 20.10.2005
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.




28 Nd 192/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Ludvíka Davida, CSc. v právní věci žalobce MVDr. F. Š. proti žalovaným 1) J. M. a 2) Z. Z., o zaplacení částky 23.100,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 4 C 198/2004, o návrhu na delegaci z důvodů vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 4 C 198/2004 přikazuje se z důvodů vhodnosti k dalšímu projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Karviné.

O d ů v o d n ě n í :

Ve shora označené právní věci byla žaloba podána dne 15.7.2003 u Okresního soudu v Jeseníku, a to proti žalovaným, ohledně nichž bylo tvrzeno bydliště, a to u prvního žalovaného na adrese O. 993/2, Havířov - Město a u druhého žalovaného V. u Jeseníku č.p. 112.

Okresní soud v Jeseníku usnesením ze dne 27.7.2004, č.j. 6 C 54/2004-49, postoupil věc Okresnímu soudu v Berouně, který podal Nejvyššímu soudu ČR návrh na postoupení věci z důvodů vhodnosti podle § 12 odst. 2 o.s.ř., a to Okresnímu soudu v Karviné.

Žalobce s tímto návrhem nesouhlasil, navrhoval naopak přikázání věci Okresnímu soudu ve Svitavách, a to s odkazem na svůj zdravotní stav. Žalovaní se vzdor výzvě podle § 12 odst. 3 o.s.ř. ve spojení s § 101 odst. 4 o.s.ř. k zamýšlenému postupu nevyjádřili, takže nastupuje domněnka jejich souhlasu s navrhovaným postupem.

Nejvyšší soud rozhodl podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. tak, že věc přikázal k dalšímu projednání Okresnímu soudu v Karviné. V obvodu tohoto soudu bydlí alespoň první žalovaný, povaha řízení přitom umožňuje rozhodnutí dílem na podkladě listinných důkazů, dílem cestou dožádání u příslušného soudu. Stanovisko žalobce v této souvislosti nemůže převážit, když prvořadě určujícím kritériem je bydliště žalované strany.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. října 2005

JUDr. Josef R a k o v s k ý , v. r.

předseda senátu