28 Nd 190/2005
Datum rozhodnutí: 20.10.2005
Dotčené předpisy:
28 Nd 190/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., ve věci projednání dědictví po J. D., vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 11 D 974/2005, o návrhu na delegaci z důvodů vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 11 D 974/2005 přikazuje se z důvodů vhodnosti k dalšímu projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v České Lípě.

Podle ustanovení § 169 odst. 2 o.s.ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. října 2005

JUDr. Josef R a k o v s k ý , v. r.

předseda senátu