28 Nd 176/2013
Datum rozhodnutí: 03.07.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2, 3 o. s. ř.
28 Nd 176/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., ve věci žalobkyně Bayerische Investment Fonds a. s. investiční společnost v likvidaci, IČ: 27712338, se sídlem v Brně, Čápkova 34, zastoupené Mgr. Markétou Vítovou, advokátkou se sídlem v Praze 4, 5. května 1050/66, proti žalované Ing. Mgr. P. B. , bytem v M., zastoupené JUDr. Tomášem Kapounem, advokátem se sídlem v Brně, Gorkého 11, o zaplacení 165.082,93 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 208 C 3/2013, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 208 C 3/2013 se přikazuje z důvodu vhodnosti Obvodnímu soudu pro Prahu 1.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně navrhla přikázání věci z důvodu vhodnosti Obvodnímu soudu pro Prahu 1. Uvedla přitom, že v obvodu tohoto soudu má pracoviště 1. žalovaná Ing. Mgr. P. B. a v P. sídlí též likvidátor žalobkyně. Řízení ve vztahu k původní 2. žalované (Bayerische Tax and Accounting s. r. o., v likvidaci ) pak bylo usnesením Okresního soudu v Šumperku ze dne 5. 4. 2013, č. j. 208 C 3/2013-92, zastaveno, neboť tato zanikla výmazem z obchodního rejstříku. Žalobkyně vyjádřila názor, že je vhodné, aby z výše vylíčených důvodů byla projednávaná věc přikázána Obvodnímu soudu pro Prahu 1. Žalovaná s přikázáním věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1 souhlasí. Podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. mají účastníci právo se vyjádřit, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě druhého odstavce citovaného ustanovení též k důvodu, pro který by měla být přikázána.
Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet jen výjimečně ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací nesmí být totiž navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.
V posuzovaném případě přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1 přispěje k rychlému a hospodárnému projednání věci. Pro účastníky řízení je totiž uvedený soud dostupnější než Okresní soud v Šumperku, u nějž byla podána žaloba. Ve věci navíc dosud nebylo přikročeno k provádění důkazů, takže přikázání věci nebude mít negativní vliv na rychlost a hospodárnost dokazování. Ze souhlasu účastníků vyplývá, že se uvedený postup v jejich poměrech zásadně nepříznivě neprojeví.
Nejvyšší soud proto předmětnou věc ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. přikázal Obvodnímu soudu pro Prahu 1.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. července 2013 JUDr. Ludvík David, CSc.
předseda senátu