28 Nd 144/2014
Datum rozhodnutí: 06.05.2014
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.28 Nd 144/2014 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a JUDr. Josefa Rakovského ve věci žalobkyně Komerční banky, a. s. , IČ: 453 17 054, se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33, zastoupené JUDr. Josefem Kešnerem, advokátem se sídlem v Praze 9, Lukavecká 1732, proti žalované K. N. H. , V., o zaplacení částky 122.953,62 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 49 Cm 225/2013, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 49 Cm 225/2013 se nepřikazuje Krajskému soudu v Brně. O d ů v o d n ě n í:
Žalobkyně se návrhem na vydání směnečného platebního rozkazu podaného u Městského soudu v Praze domáhala, aby byla žalované uložena povinnost zaplatit jí směnečný peníz ve výši 122.953,62 Kč se specifikovaným příslušenstvím.
Městský soud v Praze rozhodl směnečným platebním rozkazem ze dne 17. září 2013, č. j. 49 Cm 225/2013-10, tak, že žalované uložil zaplatit žalobkyni do 15 dnů směnečný peníz ve výši 122.953,62 Kč se specifikovaným příslušenstvím.
Proti směnečnému platebnímu rozkazu podala žalovaná námitky a současně navrhla, aby věc byla z důvodu vhodnosti přikázána Krajskému soudu v Brně, s odůvodněním, že v jeho obvodu je sídlo výstavce směnky, rovněž ona má v jeho obvodu své bydliště, přičemž pečuje o dvě nezletilé děti. Dále poukázala na to, že směnka byla vystavena právě ve Vyškově a relevantní důkazy se nacházejí v obvodu navrhovaného soudu.
Žalobkyně s návrhem na přikázání věci z důvodu vhodnosti Krajskému soudu v Brně nesouhlasila.
Nejvyšší soud, jako soud nejblíže společně nadřízený příslušným soudům (Městskému soudu v Praze a Krajskému soudu v Brně, jemuž má být věc přikázána) návrh na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny podmínky, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu (o. s. ř.).
Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.
Důvody vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji.
Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je základní zásadou. Přikázání věci jinému než příslušnému soudu je výjimkou z této zásady a jako takovou je třeba ji vykládat restriktivně. Pokud by soud přikázal věc jinému soudu, aniž by pro to byly splněny podmínky, porušil by tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, kde je stanoveno, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.
O takový případ se v projednávané věci nejedná, neboť tím, že by byla věc přikázána Krajskému soudu v Brně, v jehož obvodu došlo k vystavení směnky, má v něm sídlo (resp. bydliště) výstavce i žalovaná, nemůže být dosaženo hospodárnějšího, rychlejšího ani po skutkové stránce spolehlivějšího a důkladnějšího projednání věci. Skutečnost, že žalovaná pečuje o dvě nezletilé děti, sama o sobě přikázání věci jinému soudu neodůvodňuje. Neumožní-li žalované jí uváděné okolnosti osobní účast při jednáních u místně příslušného soudu, nic nebrání tomu, aby byla v projednávané věci vyslechnuta a s provedenými důkazy nebo jinými výsledky řízení seznámena prostřednictvím dožádaného soudu (§ 122 odst. 2 o. s. ř.). Žalovaná si také může k ochraně svých zájmů ve věci zvolit zástupce.
Nejvyšší soud České republiky proto návrhu na přikázání věci Krajskému soudu v Brně podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. nevyhověl.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. května 2014
Mgr. Petr Kraus
předseda senátu