28 Nd 125/2013
Datum rozhodnutí: 03.07.2013
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.28 Nd 125/2013-72
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a Mgr. Zdeňka Sajdla ve věci žalobkyně ČSOB Pojišťovny, a. s., člen holdingu ČSOB , IČ 455 34 306, se sídlem v Pardubicích - Zeleném předměstí, Masarykovo náměstí 1458, zastoupené JUDr. Michalem Bendou, advokátem se sídlem v Praze 2, Apolinářská 445/6, proti žalované T. C. K. , zastoupené pro toto řízení opatrovnicí JUDr. Hanou Levovou, advokátkou se sídlem v Karlových Varech, Jaltská 906/1, o zaplacení 2.416,- Kč, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 114 EC 108/2012, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 114 EC 108/2012 projedná a rozhodne Okresní soud v Karlových Varech.
O d ů v o d n ě n í:

Okresní soud v Karlových Varech usnesením ze dne 19. 2. 2013, č. j. 114 EC 108/2012-68, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu k projednání a rozhodnutí dané věci. V odůvodnění uvedl, že se žalovaná v době podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu nezdržovala na adrese v obvodu Okresního soudu v Karlových Varech, neměla zde hlášené bydliště ani žádný majetek, bydliště měla hlášeno na adrese sídla správního orgánu (mimo obvod uvedeného soudu), který rozhodl o zrušení údaje o místě jejího hlášeného pobytu, a rovněž není možné zjistit, zda se zdržuje na adrese, na níž má u pošty zřízenou dosílku z místa původně hlášeného pobytu. Okresní soud v Karlových Varech s ohledem na uvedené vyloučil svou místní příslušnost ve smyslu § 85 o. s. ř., aniž by však dovodil místní příslušnost jiného soudu, pročež podle § 105 odst. 2 o. s. ř. a § 11 odst. 3 o. s. ř. rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k určení soudu, který věc projedná a rozhodne.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů, a je zřejmé, že nelze stanovit místní příslušnost soudu dle § 85 o. s. ř., neboť není známo bydliště žalované, ani místo, kde se zdržuje v České republice. Vzhledem k tomu, že okresní soud nemohl dospět k závěru, že by žalovaná v době zahájení řízení vůbec neměla obecný soud, nebylo možné bez dalšího postupovat při určení místní příslušnosti podle ust. § 86 o. s. ř.

Protože jsou splněny předpoklady stanovené v ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, rozhodl Nejvyšší soud s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení tak, že místně příslušným určil soud, u něhož bylo řízení zahájeno.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. července 2013

JUDr. Jan E l i á š, Ph.D., v. r.
předseda senátu